نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38238

38238


شرح وظایف دبیرخانه آموزش

 تایپ و بایگانی نامه های اداری آموزش دانشکده

تایپ برنامه امتحانی در پایان هر ترم

تایپ صورتجلسات آموزشی و پژوهشی دانشکده

اسکن صورت جلسات آموزشی و پژوهشی دانشکده

انجام امور مالی و تسویه حساب مالی دانشجویان کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی

تایپ انواع فرمهای مورد نیاز آموزش

تایپ کلیه اطلاعیه های آموزشی

 مسئول اطلاع رسانی پیامکی اداره آموزش

تکمیل فرایند کلیۀ فرمها و نامه های اداری آموزش