نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

38101

38101


           
 

فهرست فعالیتهای علمی- اجرایی دکتر منصور زراء نژاد

1- مشخصات عمومی:

نام و نام خانوادگی: منصور زراء نژاد

شغل: عضو هیات علمی

تاریخ استخدام: 1366

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه اقتصاد)

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

مرتبه علمی:  استاد، پایه 34

تلفن محل کار:  3337975- 3331216 -  دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی: zarram@gmail.com   و  m.zarran@scu.ac.ir   وب سایت: www.zarram.ir

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی (اقتصاد نظری - اقتصادسنجی- اقتصاد اسلامی)، دانشگاه تربیت مدرس، ایران (1366).

دکتری: علوم اقتصادی (اقتصاد نیروی انسانی- بهره وری)، دانشگاه بیرمنگام، انگلستان (1378).

 

2- فعالیت آموزشی:

2-1- تدریس دروس کارشناسی:

اقتصاد خرد - اقتصاد مدیریت- زبان تخصصی اقتصاد- نظام اقتصادی اسلام- ارزیابی طرحها، اقتصاد سنجی

اقتصاد کشاورزی- نظامهای اقتصادی- اقتصاد ریاضی- اقتصاد مهندسی- اقتصاد کلان- اقتصاد اسلامی

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

اقتصاد خرد میانه (1) - اقتصاد خرد میانه (2) - اقتصاد مدیریت روش‌شناسی پیشرفته- موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی- موضوعات انتخابی در اقتصاد- اقصاد کلان- اقتصاد سنجی- زبان تخصصی اقتصاد- اقتصاد مالی- مدیریت سرمایه‌گذاری- تصمیم‌ ‌گیری در مسایل مالی- سمینار در مدیریت مالی، مدیریت و تحلیل ریسک، مهندسی مالی

2-3- تدریس دروس دکتری

اقتصاد خرد پیشرفته - موضوعات انتخابی در اقتصاد - تجارت بین‌الملل- بخش عمومی- اقتصاد تغذیه

 

3- فعالیت پژوهشی:

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی:

 1. منصور زراء نژاد، خراج در اسلام، مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی، شماره سوم، بهار و تابستان 1381، صص 151-123، دانشگاه شهیدچمران اهواز.
 2. منصور زراء نژاد، تاملی در ویژگیهای بازار از نظر اسلام و تاریخ مسلمانان، پژوهشهای اقتصادی مدرس، شماره 7 و 8،  بهار و تابستان 1382، صص 24-1، دانشگاه تربیت مدرس.
 3. منصور زراء نژاد، تخمین تابع مصرف کالاهای مصرفی برای دو گروه خانوارهای شهری و روستایی ایران در دوره 1353-1377، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شمــاره 16، پاییـز 1382، صص 46-23، دانشگاه علامه طباطبائی.
 4. منصور زراء نژاد، دخالت دولت در اقتصاد از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، شماره اول، تابستان 1383، صص 22-6، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 5. منصور زراء نژاد و مهران لرکی بختیاری نژاد، تخمین تابع تولید لوله سازی اهواز، پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 19، تابستان1383، صص 141-117، دانشگاه علامه طباطبائی.
 6. منصور زراء نژاد و نصیب الله رضایی، تخمین تابع تولید ماهیان سردآبی در مزارع استان کهگیلویه و بویر احمد، مجله علمی کشاورزی، دوره 27، شماره 1، 1383، صص 159-147، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 7. منصور زراء نژاد، برآورد ارزش درهم و دینار در تاریخ اقتصادی مسلمانان، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 21،  زمستان 1383، صص 66-51، دانشگاه علامه طباطبائی.
 8. منصور زراء نژاد، اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش، بخش اول (ترجمه)، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 14، تابستان 1383، صص 166-145، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 9. منصور زراء نژاد، اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش، بخش دوم، (ترجمه)، مجله اقتصاد اسلامی، شماره 15، پاییز 1383، صص 153-129، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 10. منصور زراء نژاد، برآورد بررسی واحدهای سنجش وزن، کیل، طول و سطح در تاریخ اقتصادی مسلمانان، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال چهارم، شماره 15، پاییز 1383، صص 172-157 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 11. منصور زراء نژاد و امیر حسین منتظر حجت، تخمین و تحلیل تابع تقاضا برای نیروی کار در خوزستان، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره 15، زمستان 1383، صص 78-59، دانشگاه مازندران.
 12. منصور زراء نژاد و سهراب نوروزی، تخمین تابع تقاضا برای نیروی کار در صنایع استان خوزستان، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 25،  زمستان 1384، صص 190-175، دانشگاه علامه طباطبائی.
 13. منصور زراء نژاد و بهروز قنادی، تخمین تابع بهره‌وری نیروی کار در بخش صنایع استان خوزستان، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 24، پاییز 1384، صص 52-33، دانشگاه علامه طباطبائی.
 14. منصور زراء نژاد و یوسف الباجی، تخمین و تحلیل تابع عرضه نیروی کار: مطالعه موردی استان خوزستان، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره33، بهار 1384، صص 40-25، وزارت امور اقتصاد و دارایی.
 15. منصور زراء نژاد و امیر حسین منتظر حجت، نگاهی به مشارکت اقتصادی زنان در ایران٬  پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم، شماره 17، بهار 1384، صص 104-77، دانشگاه مازندران.
 16. منصور زراء نژاد و ابراهیم انواری، کاربرد داده های ترکیبی در اقتصاد سنجی٬ فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره دوم، شماره 4، زمستان 1384، صص 53-21، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 17. منصور زراء نژاد، مهران لرکی بختیاری نژاد و علی اصغر زارع براتپور، بررسی تولید و صادرات لوله: مطالعه موردی شرکت لوله سازی اهواز، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره سوم، شماره 2، تابستان 1385، صص 47-27، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 18. منصور زراء نژاد و ابراهیم انواری، برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن شهر اهواز به روش داده های ترکیبی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 28، پاییز 1385، 173-143، دانشگاه علامه طباطبائی.
 19. منصور زراء نژاد و امیر حسین منتظر حجت، عوامل موثر بر عرضه نیروی کار زنان در گروههای سنی مختلف (مطالعه موردی استان خوزستان)، نامه مفید، دوره 12، شماره 54، تیر 1385، صص 160-137، دانشگاه مفید.
 20. علیرضا دژن، یداله مهر علیزاده، سید عزیز آرمن و منصور زراء نژاد، طراحی برنامه راهبردی پنج ساله نیروی انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز (1387-1383) با تاکید بر شاخص های بهره وری در موسسات آموزشی، فصلنامه توسعه انسانی، دوره اول، شماره 1، پاییز 1385، صص 108-80، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 21. علی بیگدلی، منصور زراء نژاد و محمد امین آسودار، بررسی منطقه ای سطح توسعه‌ی مکانیزاسیون کشاورزی به روش فازی استان همدان،  فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره سوم، شماره 4، زمستان 1385، صص 51-23، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 22. منصور زراء نژاد و ناصر سعیدی، بررسی تأثیر طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی بر اشتغال نیروی انسانی خوزستان، فصلنامه توسعه انسانی، دوره اول، شماره 2، زمستان 1385، صص 168-147، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 23. منصور زراء نژاد و آذردخت علیخانی، مدل سازی تقاضا برای پول بر اساس طرح بانکداری بدون ربا (شاهدی بر ثبات در برابر تغییرات سیاسی و ثبات بلندمدت) (ترجمه)، مجله اقتصاد اسلامی، شماره  24، زمستان  1385، صص 207-171، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 24. منصور زراء نژاد، مهران لرکی بختیاری نژاد و عبدالکریم دویده، مدل تصحیح خطا برای مصرف خصوصی در ایران، مجله دانش و توسعه، شماره 19، نیمه اول 1386، صص 218-200، دانشگاه فردوسی مشهد.
 25. منصور زراء نژاد و فرشید قپانچی، برآورد مدل تصحیح خطای تقاضای بنزین در ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42، بهار 1386، صص 52-29، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
 26. علی بیگدلی، منصور زراء نژاد، محمد امین آسودار، هادی بصیر زاده و مسعود برادران، بررسی تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر مکانیزاسیون کشاورزی در استان همدان به روش فازی، مجله علمی کشاورزی، دوره 30، شماره 2،  تابستان 1386، صص 131-117، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 27. منصور زراء نژاد و عبدالله موسوی، کنکاشی در وضعیت معیشتی مناطق شهری استان خوزستان، فصلنامه توسعه انسانی، دوره اول، شماره 4، تابستان 1386، صص 89-67، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 28. منصور زراء نژاد و مسعود سعادت مهر، تخمین تابع تقاضا برای گوشت قرمز در ایران، پژوهشنامه­ی علوم انسانی و اجتماعی (ویژه­ی اقتصاد)، دوره 7 شماره 26، پاییز 1386، صص 22-1، دانشگاه مازندران.
 29. منصور زراء نژاد و مسعود سعادت مهر، عرضه پول در اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، زمستان 1386، صص 22-1، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
 30. منصور زراء نژاد و الهه انصاری، اندازه گیری بهره وری سرمایه در صنایع بزرگ استان خوزستان، فصلنامه بررسیهای اقتصادی، دوره چهارم، شماره 4، زمستان 1386، صص 26-1، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 31. منصور زراء نژاد و بتول شریفی، بررسی نگرش اعضا و مدیران تعاونی های مصرف نسبت به عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری (مورد مطالعه: تعاونی های مصرف استان ایلام)، پژوهشنامه­ی علوم انسانی و اجتماعی (ویژه مدیریت)، دوره هشتم، شماره 29، تابستان 1387، صص 118-97، دانشگاه مازندران.
 32. منصور زراء نژاد و رضا یوسفی حاجی آباد، جایگاه منابع انسانی در تئوری‌های رشد و توسعه اقتصادی، فصلنامه توسعه انسانی، دوره دوم، شماره 3، بهار 1387، صص 92-73، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 33. منصور زراء نژاد و عبدالله زینیوند، راهکارهای توسعه فرهنگ رقابت سالم در محیط کار وتولید، ماهنامه مهندسی فرهنگی، دوره سوم، شماره 21 و 22، مهر و آبان 1387، صص 69-60، شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 34. اسلام فاخر، سید عزیز آرمن و منصور زراء نژاد، رتبه بندی دانشکده های دانشگاه شهید چمران با استفاده از تکنیک TOPSIS، مجله علوم تربیتی، دوره 4، شماره 3، پاییز 1387، صص 176-151، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 35. منصور زراء نژاد و الهه انصاری، بررسی رابطه علیت گرنجری میان رشد اقتصادی و هزینه آموزش عالی در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره دوازدهم، شماره 37، زمستان 1387، صص 79-61، دانشگاه علامه طباطبایی.
 36. منصور زراء نژاد، علی فقه مجیدی و  روح الله رضایی، پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره پنجم، شماره 4، زمستان 1387، صص 128-105، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 37. منصور زراء نژاد و علیرضا جعفری، عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارش گری مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران (با استفاده از داده­های ترکیبی)، مجله دانشکده علوم انسانی، دوره 8، شماره 27، تابستان 1388، صص 123-103، دانشگاه سمنان.
 38. منصور زراء نژاد و رضا یوسفی حاجی آباد، ارزیابی کارآیی فنی تولید گندم در ایران (با استفاده از دو رهیافت پارامتریک و ناپارامتریک)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دوره 9، شماره 2، تابستان 1388، صص 172-145، دانشگاه تربیت مدرس.
 39. سید حسین سجادی، منصور زراء نژاد و علیرضا جعفری، ویژگی‌های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 57، پاییز 1388، صص 68-51، دانشگاه تهران.
 40. منصور زراء نژاد و شهرام حمید، پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پویا (دیدگاه سری زمانی)، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره ششم، شماره 1، بهار 1388، صص 176-155، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 41. منصور زراء نژاد و رضا یوسفی حاجی آباد، ارزیابی بهره وری عوامل تولید بانک مسکن با استفاده از شاخص مالم کوئیست، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 2، زمستان 1388، صص 143-117، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 42. منصور زراء نژاد و محمد مهدی زارع و مهدی اکابری، تخمین تابع سرعت گردش پول در ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره ششم، شماره 3، پاییز 1388، صص 145-123 ، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 43. منصور زراء نژاد و رضا یوسفی حاجی آباد، بررسی کارایی شعب بانک مسکن با استفاده از الگوریتم بوت استرپ، مجله دانشکده علوم انسانی، دوره 8، شماره 29، سال 1388، صص 136-11، دانشگاه سمنان.
 44. منصور زراء نژاد و وحید صادقی حسنوند، برآورد تابع تقاضای انرژی استان خوزستان در بخش خانگی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباَ ایده‌آل، سیاستهای اقتصادی، دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صص201-179، دانشگاه ایلام.
 45. منصور زراء نژاد و رضا یوسفی حاجی آباد، ارزیابی کارایی اقتصادی شرکت های توزیع برق ایران، پژوهشنامه­ی علوم اقتصادی، دوره 11، شماره 1، نیمه اول 1390، صص 106-81.، دانشگاه مازندران.
 46. منصور زراء نژاد و یاسر تیموری، بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم‌های آشوبناک، اقتصاد پولی و مالی، دوره اول، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صص 16 -1، دانشگاه فردوسی مشهد.
 47. بهروز هادی زنوز، منصور زراء نژاد، حسن طائی و مسعود خداپناه، پیامدهای بیرونی حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، دوره هشتم، شماره 2، بهار 1390، صص 71-51، دانشگاه شهید چمران اهواز.

48.  ﻣﻨﺼﻮر زراءﻧﮋاد، ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺪادادﻛﺎﺷﻲ و رضا یوسفی حاجی آباد، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻨﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪای اﻳﺮان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺪاری (ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﺑﻖ)،  دوره 8، ﺷﻤﺎره 3، ﭘﺎﻳﻴﺰ 1390، ﺻص94-79، دانشگاه شهید چمران اهواز.

49.  منصور زراء نژاد و سید امین منصوری، تعیین ساختار واقعی تقاضا از طریق سیستم تقاضای تقریباً ایده آل باکس- کاکس آشیانه ای یا غیرآشیانه ای، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺎل دوازدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره دوم، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،1391، ﺻص 115-93، دانشگاه تربیت مدرس.

 1. منصور زراء نژاد و سحر معتمدی، بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصادی، پاییز 1391، دوره 12، شماره 46، صص 116-101، پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی.

51.  منصور زراء نژاد، مقدمه‌ای بر آموزش اقتصاد با رویکرد بومی سازی و نوین سازی، پژوهش‌نامه‌ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، دوره 13، شماره 27، تابستان 1392، صص 88-77، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 1. ﻓﺮﻫﺎد ﺧﺪادادﻛﺎﺷﻲ، ﻣﻨﺼﻮر زراءﻧﮋاد و رضا یوسفی حاجی آباد، بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه‌ای ایران، پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، زمستان 1392، دوره 13، شماره 4، 25-1، دانشگاه تربیت مدرس.
 2. منصور زراء نژاد و ابراهیم انواری، تعیین سیاست‌های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پایه‌ خرد، اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه سابق)، بهار و تابستان 1391دوره 19، شماره 3، صص 27-2، دانشگاه فردوسی مشهد..
 3. منصور زراء نژاد و علی فقه مجیدی، بررسی تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی صنعت و معدن ایران با استفاده از روش همجمعی، استهای اقتصادی، دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صص 88-35، دانشگاه ایلام.
 4. منصور زراء نژاد و سید امین منصوری، شبیه سازی پویای نرخ بیکاری در ایران، نامه مفید،  دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صص 106-75، دانشگاه مفید.
 5. منصور زراء نژاد، صلاح ابراهیمی و پویان کیانی، برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش MIMIC، دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صص 109-81، سیاستگذاری اقتصادی، دانشگاه یزد.
 6. منصور زراء نژاد، پویان کیانی، صلاح ابراهیمی و علی رئوفی، پیش‌بینی قیمت نفت خام اپک با استفاده از مدل خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی، اقتصاد محیط زیست و انرژی، شماره 5، زمستان 1391، دانشگاه علامه طباطبایی.
 7. افسانه پیرویان و منصور زراء نژاد، بررسی ارتباط ساختار بازار و عملکرد صنعت بیمه در ایران، تازه‌های جهان بیمه، شماره 176، بهمن1391، صص 17-4، پزوهشکده بیمه.
 8. منصور زراء نژاد، امین تبعه ایزدی و فاطمه حسین‌پور، بررسی تأثیر و اندازه‌گیری درآمدهای نفتی بر درامدهای مالیاتی ایران، پزوهشنامه بازرگانی، شماره 72، پاییز 1393، صص 137-111، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

60.  منصور زراء نژاد و ابراهیم انواری، تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پایه خرد، اقتصاد پولی مالی، دوره ۱۹, شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص  28-2، دانشگاه فردوسی مشهد.

 1. منصور زراء نژاد و ابراهیم انواری، نااطمینانی پارامترها و اثر آن بر سیاست پولی در اقتصاد ایران، پژوهشانامه اقتصاد کلان، دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صص151-132، دانشگاه مازندران.

62.  منصور زراء نژاد، امیرحسین منتظر حجت و سحر معتمدی، بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر شاخصهای کلان اقتصاد ایران، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺪاری (ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﺑﻖ)،  دوره 10، ﺷﻤﺎره 3، ﭘﺎﻳﻴﺰ 1392، ﺻص118-115، دانشگاه شهید چمران اهواز.

63.  منصور زراء نژاد و سید امین منصوری، بررسی آثار متقابل فضایی همسایگی بر نوسانات تجارت بین‌الملل: رویکرد اقتصادسنجی ترکیبیِ فضایی و هموارسازی موجک، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره 50، شماره 4، زمستان 1394، صص859-835، دانشگاه تهران.

 1. منصور زراء نژاد، ابراهیم انواری و هانیه اسکندری، برآورد شاخصهای تغییرات تکنولوژیکی و تجزیه و تحلیل ساختار هزینه در شرکت سیمان فارس،  فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 10 ، شماره 1، بهار 1392 ، صص 81-59، دانشگاه شهید چمران.
 2. منصور زراء نژاد و عبدالکریم حسین‌پور، اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دوره 16، شماره 1، بهار 1395، صص 209-191، دانشگاه تربیت مدرس.
 3. حسنوند، سمیه، منصور زراء نژاد، و امیرحسین منتظر حجت، تحلیل تأثیر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه در کشورهای در حال توسعه‌‌ منتخب، پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صص 118-103، دانشگاه پیام نور.
 4. منصور زراء نژاد، عبدالکریم حسین‌پور و ابراهیم انواری، توسعه بازارهای مالی و نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صص 47-27، دانشگاه ابو علی سینا همدان.
 5. سیدعزیز آرمن، عبدالمجید آهنگری، منصور زراء نژاد و عبداله زینیوند، ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338- 1388)، سیاستهای اقتصادی (نامه مفید)، دوره 8، شماره 2، پاییز 1391، صص 130-113، دانشگاه مفید.
 6. منصور زراء نژاد، مسعود خداپناه، پویان کیانی و صلاح ابراهیمی، ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صص 51-33، دانشگاه ابو علی سینا همدان.
 7. منصور زراء نژاد، علی فقه‌مجیدی، بررسی اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با استفاده از تئوری منطقه پولی بهینه (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته، پژوهشهای اقتصادی کاربردی، دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صص 28-1، دانشگاه تبریز.
 8. منصور زرانژاد، عبدالحسین نیسی، محمدعلی منتیان و عباس مهرحسینی اردکانی، بررسی عوامل موثر بر حفظ مشتری در خدمات تلفن همراه، پژوهشگر مدیریت، دوره 10، شماره 19، بهار 1392، صص78-61، دانشگاه آزاد اسلامی.

 

 1. Zarra Nezhad, M. Employment of Women in Iran, SOAS Economic Digest, Issue 2, No. 2, 1998, pp. 1-12, School of Oriental and African Studies, University of London.
 2. Zarra Nezhad, M. Tribute (Kharaj) as a Tax on Land in Islam, International Journal of Islamic Financial Services, Vol. 5, No. 1, 2003, pp. 7-21, King Abdulaziz University, Jaddah, www.iiibf.org/journals/journal17/vol5no1art2.pdf.
 3. Zarra Nezhad, M. A Brief History of Money in Islam and Estimating the Value of Dirham and Dinar, Journal of Review of Islamic Economics, Vol. 8, No. 2, 2004, pp. 51-65, The Islamic Foundation, Leicestershire, UK.
 4. Zarra Nezhad, M. and A.H. Montazer Hojjat. Estimating and Analyzing Men’s Labor Force Supply Function in Khuzestan, Quarterly Journal of Economic Review, Vol. 1, No. 2, 2004, pp. 2-32, Shahid Chamran University, Ahvaz.
 5. Basirat, M. Momeni, M. Zarra Nezhad and B. Bavarsad. Selecting an Optimal Irrigation System for Sugar Cane plantations in Khuzestan Using the TOPSIS Method, Quarterly Journal of Economic Review, Vol. 2, No. 2, 2005, pp. 2-27, Shahid Chamran University, Ahvaz.
 6. Zarra Nezhad, M. and R. Zare. Analyzing the Causal Relationship between Export and Economic Growth in Iran, Quarterly Journal of Economic Review, Vol. 2, No. 3, 2005, pp. 3-24, Shahid Chamran University, Ahvaz.
 7. Farazmand, H.  and M. Zarra Nezhad. Investigating the Quantitative Effect of Trade Liberation on Export Supply of Agriculture Sector: Export of Fruit and Its Dried Products in Iran, Quarterly Journal of Economic Review, Vol.3, No. 1, 2006, pp. 3-24, Shahid Chamran University, Ahvaz.
 8. Zarra Nezhad, M. and H. Askari. Investigating the Determining Role of Interest Rates: Comparing Selected Muslim and Non-Muslim Developing Countries, Review of Islamic Economics, Vol. 10, No. 2, 2006, pp. 151-166, The Islamic Foundation, Leicestershire, UK.
 9. Moghtadaee, A., M. Zarra Nezhad and E. Ansari. The Role of Small Industries in Employment Generation and Economic Development in Maharashtra and Khuzestan, Quarterly Journal of Economic Review, Vol. 3, No 3, Autumn 2006, pp. 3-24, Shahid Chamran University, Ahvaz.
 10. Zarra Nezhad, M. and A. H. Montazer Hojjat. Estimating and Analyzing Men’s Labour Force Supply Function in Khuzestan, Journal of Economic Cooperation, Vol. 28, No. 3, 2007, pp. 59-82, SESRTCIC Centre for Islamic Countries of the Islamic Conference (OIC), Ankara, Turkey.
 11. Mortazavi, S.B., A. Zarra Nezhad, M. Zarra Nezhad and H. Asilian Mahabadi. Examining the Determinants of Occurrence of Accidents at the Construction Phase in Oil, Gas and Petrochemical Projects: (A Case Study of Assaloyeh), Journal of Applied Sciences, Vol. 7, No. 7, 2007, pp. 1088-1092, Asian Network for Scientific Information, Pakistan.
 12. Zarra Nezhad, M. and R. Zare. Investigating the Causality Granger Relationship between the Rates of Interest and Inflation in Iran, Journal of Social sciences, Vol. 3, No. 4, 2007, pp. 237-244, Science Publications, New York, USA.
 13. Zarra Nezhad, M., Hossain Zadeh, A.H., Moazami Goodarzi, A., Social Capital: Conceptual Overview and Measurements, Journal of Human Development, Vol. 1, No. 4, Summer 2007, pp. 3- 21, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
 14. Zarra Nezhad, M. and Anvari, E., Prediction of Iron and Steel Consumption of Iran Using Panel Data, Journal of Applied Sciences, Vol. 8, No. 2, 2008, pp. 364-368, Asian Network for Scientific Information, Pakistan.
 15. Sadeghi, H., Emamgholi, S.S. and Zarra Nezhad, M., Study of the Effects of Natural Disasters on Gross Domestic Product in Iran, Journal of Applied Sciences, Vol. 9, No. 2, 2009, pp.341-347, Asian Network for Scientific Information, Pakistan.
 16. Zarra-Nezhad, M., B. Bavarsad and S. J. Aghajari, Human Resources in Khuzestan by Different Economic Sectors, Quarterly Journal of Human Developman, Vol. 4, No. 2, Winter 2009, pp. 95-110.
 17. Zarra Nezhad, M. and Zohoori, E. Cost-benefit Analysis of Greenhouse Summer Crops and Vegetables Production: A Case Study of Lenjan, Iran. Green Farming (Renewed), Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 20-23.
 18. Zarra Nezhad, M. and F. Hosainpour, Review of Growth Models in Less Developed Countries, The international Journal of Applied Economics and Finance, Vol. 5, No. 1, 2011, pp. 1-17.

19.  Zarra Nezhad, M. Sayed Naser Saeidi  and Sayed Amin Mansoury, Estimation of Nonlinear Marginal Propensity to Consume in Iran, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 41, 2011, pp. 65-72.

20.  Zarra Nezhad, M., B. Bavarsad and S. Mousavi, Estimation of Technical Efficiency of Walnut Orchardists: A Case Study of Kohgilouyeh and Boyerahmad of Iran, Middle-East Journal of Scientific Research. Vol. 13, No. 7, 2013, pp. 968-971.

21.  Zarra Nezhad, M., S. Parsaeian and A. Anvari, Measuring Financial Repression in Selected Oil Exporting Countries, Quarterly Journal of Economic Review, Vol. 8, No 3, Winter 2012, pp. 119-133, Shahid Chamran University, Ahvaz.

22.  Zarra Nezhad, M., B. Bavarsad, S.M.H. Moustafavi and S. Noroozi Mehrian, Study of the Technical Efficiency of Rice Farmers in Iran: a Case of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, Quarterly Journal of Economic Review, Vol. 8, No 3, Winter 2012, pp. 87-118, Shahid Chamran University, Ahvaz.

23.  Zarra Nezhad, M. S.N. Saeidi and S.A. Mansouri, Impact of Spatial Effect on Volatility of Trade, Asian Journal of Empirical Research, Vol 4, No. 7, 2014, pp. 358-368.

24.  Zarra Nezhad, M., An Investigation into the Efficiency of Monetary and Fiscal Policies in Iran, Case Study: The 4th Economic Development Plan, Asian Economic and Financial Review, Vol 5, No. 5, 2015, pp. 734-746, Institute for Information Resources.

25.  Zarra Nezhad, M., Evaluation of Particle Swarm Algorithm and Genetic Algorithms Performance at Optimal Portfolio Selection, Asian Economic and Financial Review, Vol 4, No. 7, 2014, pp. 915-929, Institute for Information Resources .

26.  Zarra Nezhad, M., F. Hosseinpour and S.A. Arman, Trade-Growth Nexus in Developing and eveloped Countries: an Application of Extreme Bounds Analysis, Asian Economic and Financial Review, Vol 5, No. 1, 2014, pp. 88-101, Institute for Information Resources .

27. Zarra-NezhaMd, M, S. Hasanvand and M.H. Akbarzadeh, The Shadow Economy and Globalization: A Comparison Between Difference GMM and System GMM Approaches, International Journal of Business and Development Studies Vol. 6, No. 2, 2014, pp.41-57. University of Sistan and Baluchestan.

 

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها (داخلی و خارجی):

1- منصور زراء نژاد، ماهیت حقوقی خراج، مجموعه مقالات اولین کنگره اقتصاداسلامی، 1370، دانشگاه فردوسی مشهد.

2- منصور زراء نژاد، خلاصه مقاله الهویه الحقوقیه للجزیه فی الاسلام، مجموعه مقالات اولین کنگره اقتصاداسلامی، 1370، دانشگاه فردوسی مشهد.

3- منصور زراء نژاد، توسعه از دیدگاه اقتصاداسلامی، مجموعه مقالات همایش سالانه اقتصاد اسلامی، 1378، دانشگاه تربیت مدرس.

4- منصور زراء نژاد، کنکاشی در اقتصاد اسلامی و تدریس آن در دانشگاههای ایران، همایش محققان و مدرسان اقتصاد اسلامی، 1380، دانشگاه تربیت مدرس.

5- منصور زراء نژاد، متدولوژی اقتصاد اسلامی، سمینارداخلی، 1380، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

6- منصور زراء نژاد، عدم استفاده بهینه ازنیروی انسانی در خوزستان، سمینار داخلی، 1380، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

7- زراء نژاد، منصور، بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در خوزستان، سمینار داخلی، 1381، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

8- منصور زراء نژاد، مفهوم و روش اقتصاد اسلامی، سومین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی، 1382، دانشگاه اصفهان.

9- منصور زراء نژاد، مهران لرکی و اصغرعلی زارع، بررسی تولید و صادرات لوله در ایران، اولین همایش تولید داخلی و تجارت خارجی، 1383، دانشگاه شهید چمران اهواز.

10- منصور زراء نژاد، بیکاری و اشتغال از منظر توسعه، اولین همایش بررسی راهکارهای توسعه شادگان، شادگان، اسفند 1384.

11- منصور زراء نژاد و الهه انصاری، صنعت گردشگری و راه های  توسعه، آن در شادگان، اولین همایش بررسی راهکارهای توسعه شادگان، شادگان، اسفند 1384.

12- منصور زراء نژاد و الهه انصاری، بررسی مقایسه ای شاخص های توسعه یافتگی شادگان، اولین همایش بررسی راهکارهای توسعه شادگان، شادگان، اسفند 1384.

13- منصور زراء نژاد و ابراهیم انواری، استفاده از داده های ترکیبی در روش شناسی علوم  با تکیه بر علوم اجتماعی، اولین کنفرانس بین المللی روش شناسی تحقیق در علوم، فنون و مهندسی، تهران، اردیبهشت 1385.

14- منصور زراء نژاد، توسعه اسلامی با رویکرد نیروی انسانی: مفهوم و روش، همایش توسعه و اقتصاد اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد 19-18 اردیبهشت 1387.

15- منصور زراء نژاد، بررسی اهمیت و تأثیر دانش افزایی اساتید اقتصاد اسلامی دانشگاه های ایران، هفتمین نشست تخصصی اقتصاد اسلامی، دانشگاه شیراز، 2-1 خرداد 1387.

16- منصور زراء نژاد و مهرداد حیدری ارجلو، مطالعه فنی اقتصادی توجیه ضرورت بهینه سازی نیروگاه اول شهید عباسپور (4 واحد 250 مگاواتی)، مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق­آبی کشور، تهران (شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران)، دی 1387.

17- منصور زراء نژاد، عباس طباطبایی و ابراهیم انواری، برآورد مدل تقاضای انواع مقاطع میلگرد با استفاده از روش داده های تابلویی، مجموعه مقالات سمپوزیوم فولاد 87، توازن تولید و گشترش صادرات در صنعت فولاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 14-13 اسفند 1387.

18- منصور زراء نژاد و سحر معتمدی، بررسی جایگاه بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی، ششمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی (بین المللی)، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1388.

19- منصور زراء نژاد و  کریم حسین پور، توسعه پایدار کشاورزی، همایش توسعه پایدار در بخش کشاورزی، شیراز، 1388.

شوشتری، علیزضا، محمد جورابیان و منصور زراء نژاد، تأثیر قابلیت اطمینان و پرشدگی در هزینه های اختصاص داده شده به خدمات خطوط انتقال، اولین همایش منطقه ای مهندسی برق و دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر- 29 بهمن 1388.

20- منصور زراء نژاد و عبدالکریم حسین پور، نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی از منظر اقتصاد اسلامی، دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، مشهد، دانشگاه فردوسی، 29 اردیبهشت 1389.

21- منصور زراء نژاد، مقدمه ای بر ملاحظات لازم برای آموزش اقتصاد با رویکرد اسلامی، هشتمین همایش محققان و مدرسان اقتصاد اسلامی، مشهد، دانشگاه فردوسی، 30-29 اردیبهشت 1389.

22- منصور زراء نژاد، تدریس اقتصاد خرد با رویکرد اسلامی، دهمین نشست تخصصی متخصصان اقتصاد اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، 4-3 خرداد 1390.

23- منصور زراء نژاد، اقتصاد با رویکرد بومی و اسلامی، پیش همایش دوم کنگره علوم انسانی اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق، 23 شهریور 1390.

24- منصور زراء نژاد و نسترن چلیل، بررسی ارتباط توانمندسازی با رضایت شغلی کارکنان بانک اقتصاد نوین، اولین همایش ملی مدیریت تحول در سازمانهای ایران، شوشتر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 11 اسفند 1390.

منصور زراء نژاد و صلاح ابراهیمی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، همایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، تهران، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، 18-17 خرداد 1391.

25- منصور زراء نژاد، فیروز پور رشنو، صلاح ابراهیم و پویان کیانی، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر امنیت در استان لرستان، اولین همایش ملی احساس امنیت، نظم و امنیت، خرم آباد، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان، 20 تیر، 1391.

26- منصور زراء نژاد و امین نوری کچوئی، بررسی رابطه بین توسعه حجاج کشورهای مختلف و رشد اقتصادی در کشور عربستان، سازمان حج و زیارت استان قم، تهران، 22 تیر 1391.

27- منصور زراء نژاد، ﻋﻠﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺮﺯﻱ و احمد حیدری، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻃﻼ ﺑﺮ ﺑﻮﺭﺱ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی: روشها و کاربردها، سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 6-4 شهریور 1391.

28- منصور زراء نژاد، علی رئوفی و ﭘﻮﻳﺎﻥ ﻛﻴﺎﻧﻲ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻃﻼ، اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی: روشها و کاربردها، سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 6-4 شهریور 1391.

29- منصور زراء نژاد، پویا کیانی و صلاح ابراهیمی، اﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻭ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﻭﭘﻚاولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی: روشها و کاربردها، سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 6-4 شهریور 1391.

30- منصور زراء نژاد، مسعود خداپناه و نسرین ناظرحیزانی، مقایسه عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی مبتنی بر انتظارات تطبیقی و شبکه های عصبی- فازی در پیش بینی قیمت نفت، اولین کنفرانس فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، وزارت نفت، تهران 19-18 شهریور 1391.

31- منصور زراء نژاد، البرز قیتانی و شهناز زرگانی، تاثیر نیمرخ چانشین پروری بر تعهد سازمانی، راهبردی برای حمایت از سرمایه ایرانی ( مطالعه موردی: کارکنان شرکت مچتمع گاز پارس جنوبی)، همایش ملی جهاد اقتصادی، بابلسر: دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران،. 23 آبان 1391.  

32- منصور زراء نژاد، پویان کیانی و صلاح ابراهیمی، پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از فاریما و آریما، همایش ملی جهاد اقتصادی، بابلسر: دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران،. 23 آبان 1391.    

33- منصور زراء نژاد، صلاح ابراهیمی، پویان کیانی و علی رئوفی، پیش بینی روند قیمت نفت اپک با استفاده از موجک و مدل مارکف پنهان، همایش ملی جهاد اقتصادی، بابلسر: دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، 23 آبان 1391.

34- منصور زراء نژاد، صلاح ابراهیمی و پویان کیانی، برآورد شاخص فساد اقتصادی در ایران: رویکرد میمیک، همایش ملی جهاد اقتصادی، بابلسر: دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، 23 آبان، 1391.

35- منصور زراء نژاد، مسعود خداپناه، رضا یوسفی و افسانه پیرویان، تحلیل اثرات مزیت رقابتی در صنعت بیمه ایران، پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه، 6-5 بهمن 1391.

36- منصور زراء نژاد، مسعود خداپناه، رضا یوسفی حاجی‌آباد و افسانه پیرویان، تحلیل اثرات رقابت پذیری در صنعت بیمه ایران، پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه، 6-5 بهمن 1391.

37- منصور زراء نژاد و نازنین نصیری، بررسی اثر تورم بر بهره وری (منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی)، اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1392.

38- منصور زراء نژاد، نازنین نصیری و سید عادل خراسانی، بررسی رابطه علی میان کیفیت محیط زیست، تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (شواهدی از 8  کشور خلیج فارس)، اولین همایش ملی پژوهشهای محیط خلیج فارس، بندرعباس: اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان، 4 اردیبهشت 1392.

39- منصور زراء نژاد، مسعود خداپناه، رضا یوسفی حاجی‌آباد و افسانه پیرویان، تحلیل رقابت‌پذیری در صنعت بیمه در ایران، پنجمین کنفرانس ملی توسعه نظام تأمین مالی در ایران، تهران: دانشگاه صنعتی شریف، 18-17 دی 1391.

40- منصور زراء نژاد، مریم احمدی‌فرد و فخریه ساده نژاد، به‌کارگیری سیستم استنتاج فازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی بازده سهام، اولین همایش ملی کاربرد سیستمهای هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع، قوچان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 16-15 فروردین 1392.

41- مسعود خداپناه، منصور زراء نژاد، کبری آرامش و مریم احمدی‌فرد، شناسایی و اولویت بندی ریسکهای موجود در صنایع تولیدی با رویکرد تاپسیس فازی، اولین همایش ملی کاربرد سیستمهای هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع، قوچان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، 16-15 فروردین 1392.

42- سید آیت خالقی‌نژاد، منصور زراء نژاد و قنبر امیر نژاد، تأثیر مدیریت دانش برعملکرد اقتصادی- مالی سازمانی با نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی، دومین کنفرانس نین المللی مدیریت و کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم: موسسه اموزش- تحقیقاتی نورباران اندیشه، 23-22 شهریور 1392.

43- منصور زراء نژاد و نازنین نصیریان، رابطه میان بهره‌وری تورم در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم: موسسه آموزش- تحقیقاتی نورباران اندیشه، 23-22 شهریور 1392.

44- منصور زراء نژاد، مسعود خداپناه، صلاح ابراهیمیو پویان کیانی، برآورد حجم قاچاق کالا در ایران : رویکرد فازی . معادلات ساختاری، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم: موسسه آموزش- تحقیقاتی نورباران اندیشه، 23-22 شهریور 1392.

45- منصور زراء نژاد، صلاح ابراهیمی و سحر معتمدی، برآورد دی‌اکسید کربن در ایران: رویکرد فازی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم: موسسه آموزش- تحقیقاتی نورباران اندیشه، 23-22 شهریور 1392.

46- منصور زراء نژاد، یدالله دیو سالار، بررسی جهانی شدن بر توزیع درآمد: رویکرد همجمعی داده‌های پانل، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم: موسسه آموزش- تحقیقاتی نورباران اندیشه، 23-22 شهریور 1392.

47- منصور زراء نژاد، صلاح ابراهیمی و پویان کیانی، ارائه راهکارهای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی استان خوزستان، ششمین فراخوان مقالات علمی پژوهشی اقتصاد پنهان: با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 1392.

48- منصور زراء نژاد، صلاح ابراهیمی و سمیه حسنوند، بررسی ارتباط علی بین اقتصاد سایه و نرخ بیکاری در ایران: رویکرد تودا-یاماماتو، ششمین فراخوان مقالات علمی پژوهشی اقتصاد پنهان: با رویکرد اقتصاد مقاومتی، 1392.

49- سید آیت خالقی‌نژاد، منصور زراء نژاد و قنبر امیر نژاد، بررسی مولفه‌های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، گچساران: موسسه بین‌المللی آموزش و پزوهشی خوارزمی صفاشهر، 26-25 شهریور 1392.

50- منصور زراء نژاد، امیرحسین منتظر حجت و سمیه حسنوند، اقتصاد سایه و تأثیر آزادی اقتصادی بر اقتصاد سایه، کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر: شرکت پژوهشی طرود شمال و پایگاه مرجع دانش ایران (سیویلیکا)،  31 شهریور 1392.

51- عبدالحسن مقتدایی، منصور زراء نژاد و صلاح ابراهیمی، برآورد شاخص فساد در اقتصاد ایران به روش فازی، کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر: شرکت پژوهشی طرود شمال و پایگاه مرجع دانش ایران (سیویلیکا)،  31 شهریور 1392.

52- منصور زراء نژاد و علی کارگر برزی، کاربرد تابع مفصل در مدیریت ریک بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم: موسسه آموزش- تحقیقاتی نورباران اندیشه، 23-22 شهریور 1392.

53- منصور زراء نژاد و موسی عبیات، ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی شهر اهواز بر اساس جلب رضایت مشتریان با استفاده از تکنیک ویکور فازی، همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری، گرگان: 24 اردیبهشت 1394.

54- منصور زراء نژاد و صلاح ابراهیمی، رزش افزوده بخشهای اقتصادی و عملکرد محیط زیست: شواهدی از کشورهای در حال توسعه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم: دانشگاه پیام نور، 22-21 شهریور 1392.

55- الهه سنجاوی و منصور زراء نژاد، کاربرد داده های ترکیبی در بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وساختار مالکیت، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، تهران: مرکز همایشهای پژوهشگاه نیرو،۱۳۹۲.

56- منصور زراء نژاد و منا دلفی، بررسی علیت بین رشد اقتصادی و سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم: دانشگاه پیام نور، 22-21 شهریور 1392.

 

 

1 .  Zarra-Nezhad, M., Attempt to Answer to Two Questions about Zakat, First Conference of Iranian Economics Students in UK, Iranian Embassy Glasgow, 1995.

2.  Zarra-Nezhad, M., Economic Activity and Employment of Women in Iran, Third Conference of Iranian Economics Student in Europe, Iranian Embassy London, 1997.

3. Zohoori, A., M. Zarra-Nezhad, A. Jamalmanesh and A. Ghahremani, The Study Of Possible Ways For Foreign Trade Development In Abadan Port, International Conference on Business and Economics, Kuala Lumpur, Malaysia, IACSIT Press, Vol.1, 2010.

4. Zarra-Nezhad, M., B. Bavarsad and B. Mousazadeh, Impact of Value Chain Activities on Product Quality and Innovation: The Case Study of Khuzestan Industries, Academy For Global Business Advancement (AGBA), Malaysia, Palm Garden Hotel (Putrajaya), 2010.

5. Dehghanizadeh, F., M. Zarra-Nezhad and R. Yossefi, Ranking of Financial Intermediation Companies in Tehran Stock Exchange using Data Envelopment Analysis, International Conference on Management and Dynamic Economics, Iran-Malaysia, 12th May 2016.

 

3-4- طرحهای پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای:

1- طراحی برنامه راهبردی پنجساله نیروی انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز (1388-1383)، 1384.

2- رتبه بندی دانشکده های دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP ، 1384.

3- شناسایی توانمندیهای بالفعل و بالقوه صادراتی استان خوزستان، 1385.

4- راهکارهای تنظیم بازار داخلی بدون ایجاد موانع تعرفه ای، 1386.

5- تحقیق و بررسی آماری میزان مصرف فولادهای ساختمانی در ساخت و سازها، 1386.

6- همکاری در طرح گردشگری استان خوزستان، 1386.

7- تدوین برنامه پنج ساله تحقیقات راهبردی شرکت برق منطقه ای خوزستان، 1388.

8- بررسی مقایسه ای تنظیم بازار در استان خوزستان با چند استان منتخب، 1388.

9- بررسی رفتارهای ضد بهره وری کارکنان اقماری و غیر اقماری شرکت ملی حفاری ایران، 1388.

10- کاربرد الگوریتم هوش مصنوعی در پیش بینی متغیرهای اقتصادی، دانشگاه شهید چمران، 1388.

11- بررسی و مهندسی مجدد فرایندهای عقد قراردادها در شرکت ملی حفاری ایران، 1389.

12- تاثیر تنوع سهام بر ریسک پورتفولیو در بازار بورس تهران، دانشگاه شهید چمران، 1389.

13- تهیه نقشه سرمایه گذاری در زمینه فرصتهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، سازمان امور اقتصادی و دارایی خوزستان، 1390.

14- ارائه راهکارهای گسترش فعالیت­های اقتصادی در مناطق مرزی استان خوزستان، سازمان بازرگانی خوزستان، 1390.

15- نقشه سرمایه‌گذاری در زمینه فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استان خوزستان، سازمان اقتصاد و دارایی استان خوزستان، 1390.

16- بررسی تاثیر تحولات ساختاری اقتصاد (تولید، صادرات و بهره­وری در بخش صنعت) بر تولید ناخالص استان خوزستان، سازمان بازرگانی خوزستان، 1390.

17- بررسی نقش صنایع کوچک در صادرات استان خوزستان و عوامل مؤثر بر آنها، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، 1392.

18- انجام خدمات مشاوره‌ای برای مطالعه، تأیید اطلاعات و ارائه راهکار لازم در زمینه به‌روز رسانی طرح راهبردی منطقه آزاد اروند، سازمان منطقه آزاد اروند، 1392.

 

 

3- 5- کتابها

1- بهینه یابی در تئوری اقتصادی

2- کاربرد لیزرل محاوره‌ای در علوم اجتماعی

 

3- 6- پایان نامه های تحصیلی:

3- 6-1- راهنمایی کارشناسی ارشد:

1- بررسی تاثیر طرح توسعه نیشکر براشتغال استان خوزستان، 1380.

2- تخمین تابع مصرف شهری و روستایی ایران، 1380.

3- برآورد تابع تولید مزارع پرورش ماهیان سردآبی (قزل آلا) مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد، 1381.

4- کاربرد روش ریشه واحد و همجمعی در تخمین تابع تولید لوله سازی اهواز،1381. 

5- تخمین تابع تقاضای نیروی کار در استان خوزستان، 1381.

6- بررسی بهره وری نیروی کار در صنایع استان خوزستان، 1381.

7- تخمین تابع تولید و عرضه و تقاضای نیروی کار در استان خوزستان، 1381.

8-  بررسی عوامل موثر بر توسعه مکانیزاسیون کشاورزی دراستان همدان،  1383.

9- بررسی ویژگیهای تقاضای مسکن اهواز، 1384.

10- برآورد تابع تقاضای آب شرب خانگی اهواز، 1384.

11- برآورد تابع تقاضای گاز خانگی اهواز، 1384.

12- بررسی تابع تقاضای بنزین، 1384.

13- بررسی اندازه دولت در اقتصاد ایران، 1384.

14- برآورد تابع تقاضای سرمایه گذاری خصوصی در ایران٬ 1386.

15-  بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه در صنایع خوزستان، 1385.

16- رتبه بندی دستگاه های اجرایی خوزستان بر مبنای شاخصهای عمومی، 1385.

17- تخمین تابع تقاضای حاملهای انرژی به روش AIDS ، 1386.

18- تخمین تابع هزینه گندم ابی در ایران، 1387.

19- تخمین و تحلیل تابع تولید گردو در استان کهکیلویه و بویر احمد، 1387.

18- پیش بینی تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، 1388.

19- مالیه عمومی با نگرش اقتصاد اسلامی، 1388.

20- بررسی رابطه تورم و بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از منحنی فلیپس، 1388.

21-  بررسی سرکوب مالی و تاثیز ان بر بازارهای سرمایه در منتخبی از کشورهای نفتی، 1388.

22- بررسی تاثیر قیمت نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، 1389.

23- اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران، 1389.

24- بررسی تاثیر یارانه ها بر بخش حمل و نقل با استفاده از جدول داده - ستاده، 1389.

25- تجزیه و تحلیل اثرات متقابل تورم و بهره وری در اقتصاد ایران، 1389.

26- تاثیر مجارج بهداشتی بر بهره وری  نیروی انسانی در ایران، 1389.

27- تخمین تلاش مالیاتی در ایران، 1389.

28- براورد تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر هزینه تولید فولاد در ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی، 1390.

29- بررسی اثرات سطح رقابت پذیری بر عملکرد صنعت بیمه در ایران، 1390.

30- اندازه گیری خط فقر درمناطق شهری و روستایی استان خوزستان، 1390.

31- اندازه گیری خط فقر درمناطق شهری و روستایی استان خوزستان،1390.

32- بررسی رفتار آشوبناک در سری زمانی قیمت طلا، 1390.

33- بررسی تاثیر اعتبارات بر سطح توسعه استان خوزستان، 1390.

34- اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب، 1391.

35- رابطه بین تورم و رشد بهره وری در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی، 1391.

36- براورد حجم قاچاق کالا به روش فازی،1391.

37. پیش‌بینی رشد اقتصادی به روش رگرسیون فازی، 1391.   

38. تعدیل غیر خطی نرخ ارز واقعی برای منتخبی از کشورهای صادر کننده ی نفت، 1391.

39- تخمین و ارزیابی کارایی فنی در سیستم بانکداری در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، 1391.

40- بررسی عوامل مؤثر بر وقوع جرم در ایران، 1391.

41- بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی سرمایه انسانی، 1391.  

42- بررسی تاثیر نیمرخ جانشین پروری بر تعهد سازمانی، راهبردی برای حمایت از سرمایه ایرانی ( مطالعه موردی: کارکنان شرکت مچتمع گاز پارس جنوبی، 1391. 

43- بررسی عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه، 1390.

44- تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد اقتصادی- مالی سازمانی با نقش واسطه‌گری یادگیری سازمانی، 1392.

45- بررسی عوامل مؤثر بر تلاش مالیاتی در ایران و منتخبی از کشورها، 1392. بررسی وابستگی بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تابع مفصل، 1392.

46- اثر  ICTبر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، 1392. 

47- بررسی تأثیر فرآیند خصوصی سازی بر شاخصهای بهره‌وری و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 1392.

48- بررسی اثرات سرکوب مالی و عملکرد بانکداری در ایران، 1392.

49- بررسی اثرات توسعه مالی بر عملکرد صنایع کارخانه‌ای در ایران، 1392.

 

 

 

3-6-2- راهنمایی دکتری:

1- اثر روابط سیاست نرخ ارز بر تجارت بین الملل در کشورهای اسلامی، 1389.

2- تعین سیاستهای بهینه مالی و پولی در راستای رشد با ثبات اقتصادی ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه در فضای نا‌اطمینانی، 1389.

3- بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعه یافته یه روش EBA ، 1392.

4- بررسی نقش ابزارهای سیاست پولی و مالی در رشد اقتصادی و کنترل بهینه آنها با استفاده از رویکرد فازی، 1392.

5- بررسی تاثیر بخش حمل و نقل دریایی بر نوسانات تجارت جهانی به‌روش اقتصاد سنجی ترکیبی فضایی، 1392.

6- نقش توسعه بازارهای مالی در نابرابری درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک همجمعی غیرخطی، 1392. 

7- شاخص‌سازی برای اقتصاد اسلامی و بررسی تطبیقی اقتصاد ایران با این شاخص‌ها با رویکرد فازی، 1392.  

 

3-6-3- مشاوره کارشناسی ارشد:

1- عوامل تعیین کننده در صادرات غیرنفتی، 1378.

2- عوامل مؤثربر بیکاری در استان لرستان، 1378.

3- بررسی توجیه اقتصادی مالی سرمایه گذاری در فولاد سازی، 1379.

4- برآورد تابع تولید نیشکر و شکر درهفت تپه، 1380.

5- تخمین تابع تولید کارخانه لوله سازی خوزستـان، 1380.

6- بررسی عوامل موثر بر خرما در استان خوزستان، 1380.

7- براورد و تخمین تابع مصرف خصوصی کل در ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی جدید، 1382.

8- براورد تابع تولید برنج و عئامل موثر بر آن در استان مازندران، 1382.

9- بررسی عوامل موثر بر کیفیت گزارشگیری در بورس تهران، 1383.

10-  تخمین تابع واردات برنج ایران، 1383.

11- بررسی رابطه علت گرنجری رشد اقتصادی و مصرف انرژی درایران، 1383.

12-  بررسی فعالیت های اقتصادی پایه در استان آذربایجان غربی، 1383.      

13-  تخمین تابع تولید کارخانه فولاد خوزستـان، 1385.

14-  بررسی چگونگی و سنجش آثار نوسانات درامد نفت در عملکرد بخش صنعت در ایران، 1385.

15-  بررسی علل موفقیت و عدم موفقیت واحدهای تولیدی صنایع روستایی شهرستان اهواز، 1385.

16- بررسی و شناخت مشکلات مودیان مالیاتی اداره امر مالیاتی شهرستان اهواز و ارائه راهکارهای مناسب، 1385. 

17- بررسی نقش توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت، 1386.

16- تاثیر هزینه پراکندگی و تلفات بر هزینه خدمات و انتقال برق، 1387.

18- بررسی تاثیر به کار گیری فناوری اطلاعات بر بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 1387.

19- بررسی قیمت تعادلی برق در استان خوزستان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، 1387.

20- بررسی مدیریت ریسک در بازار برق، 1387.

21- بررسی کارایی آموزشگاهای مقطع راهنمایی دولتی (سال سوم) ناحیه چهار اهواز با استفاده از  DEA ، 1388.

22-  بررسی رابطه رشد متقابل بخشهای کشاورزی، صنعت و نفت، 1388.

23- عوامل موثر بر نوسانات صادرات غیر نفتی ایران، 1388.

24- انتخاب مدل مناسب برای تقاضای گوشت در ایران، 1389.

25- بررسی رابطه بین مصرف حاملهای انرژی و تولید صنعتی در ایران، 1389.

26- بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه های نفتی در ایجاد آن، 1389.

27- بررسی و ارزیابی اثرات تجمعهای صنعتی در مناسبات اقتصادی و فضایی شهر، 1389.

28- شناسایی و اولویت بندی ریسکهای موجود در صنایع تولیدی با رویکرد تاپسیس فازی، 1390.  

29- بررسی علل و عوامل مؤثر بر مطالبات غیر جاری بانک کشاورزی استان ایلام، 1390. 

30- بررسی و ارزیابی اثرات تجمع های صنعتی (شهرک ها و نواحی صنعتی) در مناسبات اقتصادی و فضایی شهر: (نمونه موردی منطقه شهری کرمانشاه)، راهنما: سعید ملکی، دانشجو: مهدی حیدریان، دانشکده ادبیات، 1389.

 

 

3- 6-3- مشاوره دکتری:

1- بررسی پیامدهای بیرونی حمل و نقل خودروهای شخصی در شهر تهران و قیمت بهینه آن، 1389.

2- بررسی ارتباط بین عناصر ساختاری، رفتاری و عملکرد بازار صنایع ایران، 1389.

3- ارزیابی اثرات رویکردهای مختلف هزینه‌کرد درآمد نفت بر هسته تورم در ایران، 1391.

 

  4- جوایز و تقدیرهای علمی:

1- دریافت لوح تقدیر و تندیس هفته پژوهش به‌عنوان پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران، سال 1383.

2- دریافت لوح تقدیر و تندیس سومین جشواره اقتصاد اسلامی به‌مناسبت ارائه مقاله چاپ مقاله در زمینه اقتصاد اسلامی تحت‌عنوان «برآورد ارزش در هم و دینار در تاریخ اقتصادی مسلمانان، سال 1384.

3- دریافت لوح تقدیر و تندیس هفته پژوهش به‌عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه شهید چمران، سال 1385.

4- دریافت لوح تقدیر و تندیس هفته پژوهش به‌عنوان پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران، سال 1386.

5- دریافت لوح تقدیر و تندیس هفته پژوهش به‌عنوان پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران، سال 1388.

6- دریافت لوح تقدیر و تندیس به‌مناسبت ارائه مقاله برتر تحت‌عنوان «بررسی ارتباط توانمندسازی با رضایت شغلی کارکنان بانک اقتصاد نوین» از کمیته علمی اولین همایش ملی مدیریت تحول در سازمانهای ایران، سال 1390.

7- دریافت لوح تقدیر و تندیس به‌مناسبت ارائه مقاله برتر تحت‌عنوان «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر امنیت در استان لرستان» از کمیته علمی اولین همایش ملی احساس امنیت، نظم و امنیت، سال 1391.

8- دریافت لوح تقدیر به‌مناسبت ارائه مقاله برتر تحت‌عنوان «اقتصاد سایه و تأثیر آزادی اقتصادی بر اقتصاد سایه» از کمیته بین‌المللی کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم، سال 1392.

9- دریافت لوح تقدیر به‌مناسبت ارائه مقاله برتر تحت عنوان «رابطه میان بهره‌وری تورم در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» از کمیته بین‌المللی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، سال 1392.

10- دریافت لوح تقدیر به‌مناسبت ارائه مقاله برتر تحت عنوان «کاربرد تابع مفصل در مدیریت ریک بازار سهام بوری اوراق بهادار تهران» از کمیته بین‌المللی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، سال 1392.

 

5- عضویت در انجمن های علمی:

1- عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

2- عضو انجمن علمی بین المللی ایران شناسی

3- عضو انجمن علمی علوم ایمنی ایران

4- عضو انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای

5- عضو انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

 

6- فعالیت و سوابق اجرائی- علمی:

6-1-: فعالیتهای فعلی:

1- عضو هیات علمی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2- عضو کمیسیون اقتصاد شورای برنامه ریزی وزارت علوم، فناوری و تحقیقات

3- عضو گروه اقتصاد شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

4- عضو کمیسیون اقتصاد شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی

5- عضو هیات امناء بنیاد نخبگان استان خوزستان

6- عضو هیآت امناء دانشگاه غیر انتفاعی اروندان

7- عضو هسته مطالعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان    

8- عضو هیات تحریریه دو فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

9 - عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی سیاستهای اقتصادی، دانشگاه یزد

10- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی، دانشگاه ایلام

11- عضو هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی 

12- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پزوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، دانشگاه بوعلی سینا همدان

13- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پزوهشی International Journal of Resistive Economy

14- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی- پزوهشی پژوهشنامه انرژی دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 

6-2-: سوابق فعالیت

(1) مدیر گروه؛ (2) معاون آموزشی دانشکده؛ (3) معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده؛ (4) عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده؛ (5) عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده؛ (6) عضو و دبیر کمیته منتخب ارتقاء ‌اعضای هیات علمی دانشکده؛ (7) عضو هیات رییسه دانشگاه؛ (8) معاون امور دفاعی دانشگاه؛ (9) مشاور طرح و توسعه دانشگاه؛ (10) معاون امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه؛ (11) عضو کمیسیون علوم اجتماعی هیات ممیزه دانشگاه؛ (12) عضو کمیسیون آموزشی دانشگاه؛ (13) عضو کمیته بهره وری دانشگاه؛ (14) عضو شورای تحقیقات صنایع استان خوزستان؛ (15) عضو کمیسیون دانشجویی استان خوزستان؛  (16) عضو شورای تحقیقات مسکن استان خوزستان؛ (17) عضو هسته مطالعات سازمان بازرگانی استان خوزستان؛ (18) عضو کارگروه اشتغال استان خوزستان؛ (19) عضو شورای پژوهشی منطقه آزاد تجاری اروند؛ (20)  عضو شورای پژوهشی سازمان مدیریت استان خوزستان؛ (21) عضو کمیسیون نیروی انسانی شرکت مناطق نفتخیز جنوب؛ (22)  عضو شورای تحقیقات سازمان اقتصاد و دارایی خوزستان.