نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37906

37906    
 

و نام خانوادگی : سید علی واعظ

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه حسابداری )

شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار، پایۀ

تلفن محل کار: 3337975-3331216

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی : S-alivaez@yahoo.com

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی : رشتۀ حسابداری- دانشگاه شهید چمران اهواز- 1366 .

کارشناسی ارشد: رشتۀ حسابداری- دانشگاه تهران - 1371 .

2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 2

حسابداری صنعتی 3

اصول حسابداری 2

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد :

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی ):

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ :

3-4- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1- به عنوان راهنما :

3-4-2- به عنوان مشاور :

1- خصوصیات سیستمهای حسابداری صنایع استان خوزستان- مهدی رزاقی .

2- ارتباط بین محتوای ارقام حسابداری- رامین خدابنده .

3- ارزشیابی روشهای قیمت گذاری سهام در بورس بهادار تهران - مهران حسینی .

4- میزان استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری در شرکتهای تولیدی خوزستان- بنیامین نره ئی .

5- بررسی موانع بکارگیری سیستم هزینه یابی هدف در شرکتهای پذیرفته شده بورس- جواد عرب یار .

6- تأثیر میزان افشای اطلاعات بر هزینه سرمایه سهام عادی- حمید رضا بزاز زاده .

3-5- کتابهای در درست چاپ :

 

4- فعالیت و سوابق اجرایی :

مدیر گروه حسابداری از 1373 تا 1378

معاون آموزشی از سال 1383- 1386