نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

37511

37511


                
 

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

اقتصاد مقداری

(بررسی­های اقتصادی سابق)

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر حسن فرازمند

سردبیر: دکتر سید عزیز آرمن

مدیر داخلی: دکتر سید مرتضی افقه                  

هیات تحریریه:

دکتر سید عزیز آرمن

دکتر عبد المجید آهنگری

دکتر سید مرتضی افقه

دکتر سهیلا پروین

دکتر احمد جعفری صمیمی

دکتر رحیم چینی پرداز

دکتر مرتضی سامتی

دکتر مصطفی سلیمی فر

دکتر محسن رنانی

دکتر منصور زراء نژاد

دکتر مجید صامتی

دکتر مصطفی عمادزاده

دکتر حسن فرازمند

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

استاد دانشگاه مازندران

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشیار دانشگاه اصفهان

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

استاد دانشگاه اصفهان

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حمید کردبچه

دکتر غلامرضا نخعی زاده

دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا

استاد دانشگاه کارلزروحیه آلمان

دکتر محمدقلی یوسفی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

ویراستار: دکتر کریم لویمی مطلق (انگلیسی)