نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

36797

36797


درباره گروه مدیریت:

مدیر گروه رشته مدیریت

1- علی لاری، به مدّت 2 سال از 1354 تا 1358.

2- عبدالعزیز هدایتی، به مدّت 1 سال از 58 13 تا 1359.

در سال 1359 به دلیل تعطیلی دانشگاه ها، فعالیت گروه مدیریت نیز متوقف شد؛ سپس از سال 1361 فعالیت خود را مجدداً شروع نمود که افراد زیر تا به امروز به سمت مدیریت این گروه انتخاب شدند:

 1- علی لاری،  به مدت 3 سال، از سال 1361 تا 1364

 2- منصور صمدی، به مدت 1 سال، از سال 1364 تا سال 1365.

3- عبدالعزیز هدایتی،  به مدت 13 سال، از سال 1365 تا 1378

4- منصور صمدی،  به مدت 4 سال، از سال 1379 تا سال 1383

5- عبدالحسین نیسی، از سال  1383  تا  1388 مدت 5 سال

6- بهمن حاجی پور از سال 1388 تا سال 1391 به مدت 3 سال

7- مهدی نداف از سال 1391 تا 1392 به مدت 1 سال

8- جیران محمدی از سال 1392 تا سال 1393 به مدت 1 سال

9- حسنعلی سینایی از سال 1393 تاکنون