نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21289

21289


نام و نام خانوادگی:  سید یزدالله طاهری نسب

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه حقوق)

سال و محل تولد: 1354- کهگیلویه

 شغل:عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران-  دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: مربی، پایۀ

تلفن محل کار: 3363235-09166119927

تاریخ استخدام: 1382

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی:

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: حقوق - دانشگاه شیراز.

کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی - دانشگاه شهید بهشتی.

دکتری: حقوق جزا و جرم شناسی - دانشگاه شهید بهشتی.

2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :

آئین دادرسی کیفری (2)

حقوق جزای اختصاصی (1) و (3)

کیفر شناسی                                            

حقوق تجارت

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

جرم شناسی

جامعه شناسی جنایی

تاریح حقوق کیفری

روانشناسی جنایی

حقوق جزا در دانشگاه آزاد اهواز

  3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

 

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

33-5- کتابهای چاپ شده :

1- تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا -  نشر دانشور 1381.

4-  فعالیت و سوابق اجرائی :

1- مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1381.