نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21288

21288


نام و نام خانوادگی :  جیران محمدی                    

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه مدیریت)

سال  و محل تولد :   1352- دهلران                                           

 شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی :  مربی،  پایه 1         

تلفن محل کار:  3337975-3331216           

تاریخ استخدام: 1380

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی : Mohammadi-y@Cua.ac.ir

1-مدارک تحصیلی :

کارشناسی: مدیریت دولتی - دانشگاه تهران -  مجتمع آموزش عالی قم - ایران (1375)

کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی - تشکیلات و روشها - دانشگاه تهران - مجتمع آموزش عالی قم - ایران (1379)

1-فعالیت آموزشی :

2-1-  تدریس دروس کارشناسی :

 مدیریت منابع انسانی

مدیریت رفتار سازمانی

مبانی سازمان و مدیریت

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1) و  (2)

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

1-فعالیت پژوهشی :

3-1-مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

1- طراحی مدل برنامه ریزی نیروی انسانی در بیمارستانهای آموزشی - مجله علمی- پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد پذیرش شده است .

2- یک مقاله نیز جهت بررسی و چاپ در فصلنامه بررسیهای اقتصادی در حال انجام است .

4-3- عضویت در مجامع ملی - بین المللی

عضو پیوسته-  انجمن علوم مدیریت ایران-  ایران-  تهران -1377

3-4- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1 - به عنوان راهنما:

1- طراحی مدل برنامه ریزی نیروی انسانی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز-دکتر عالی آذر- جیران محمدی.

3-4-2- به عنوان مشاور:

3-5- کتابهای در درست چاپ:

4-فعالیت و سوابق اجرائی :

1-  به مدت دو ترم از بهمن 1380 تا بهمن 1381 عضو فعال مرکز کارآفرینی دانشگاه بودم.