نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

21285

21285


نام و نام خانوادگی: محمد آیتی مهر

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه مدیریت )

سال و محل تولد : 1354- دزفول

شغل: عضو هیات علمی

آدرس:  اهواز- دانشگاه شهید چمران-  دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی:  مربی، پایۀ یک

تلفن محل کار:  33337975- 33331216               

دورنگار: 33337411

پست الکترونیکی: auati@yahoo.com

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: رشتۀ مدیریت بازرگانی- گرایش بیمه-  دانشکدۀ امور اقتصادی- سال 1377

 کارشناسی ارشد: رشتۀ مدیریت بازرگانی-  دانشگاه شهید چمران اهواز -  بهمن سال 1380

2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :

گروه مدیریت :

تحقیق در عملیات (1)

تحقیق در عملیات (2)

پژوهش 1و2

روشهای مقداری در اقتصاد بازرگانی

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

1-  بررسی موانع رشد و توسعۀ بیمه بدنۀ خودرو.

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

3-5- کتابهای در درست چاپ:

4-  فعالیت و سوابق اجرائی :

1-  به مدت 4 سال فعالیت در شرکت های بیمه ای در سمت های کارشناسی و سرپرستی شعب شرکتهای.

2- عضو هیأت علمی گروه مدیریت