نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

31006

31006نام و نام خانوادگی:
 سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری

 محل خدمت: گروه حقوق

شغل : عضو هیات علمی

آدرس : اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار

تلفن محل کار:  3337975-3331216                

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی : s.m.h.malaekehpour@gmail.com

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: حقوق

کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی

دکتری: حقوق خصوصی

 2- فعالیت آموزشی :

2-1 -   تدریس دروس کارشناسی :

حقوق مدنی 1،2 و 6

حقوق تجارت 2و4

حقوق بین الملل خصوصی2

حقوق بیمه

حقوق نفت و گاز

 2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق تجارت بین الملل

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

-اموال مجهول المالک در فقه مذاهب اسلامی، مجله گواه، دانشگاه امام صادق (ع)

-ماهیت و مبانی بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، مجله دانش و پژوهش حقوقی دانشگاه شهید چمران 

 

 

  3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

  3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

-ماهیت بیمه های مسئولیت مدنی در ایران و انگلیس

-آثار قراردادهای بیمه های مسئولیت مدنی در ایران و انگلیس

-مسئولیت مدنی مذاکرات پیش از قرارداد

 3-4- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1 - به عنوان راهنما:

-رعایت احوال شخصیه ایرانیان شافعی مذهب در حقوق ایران

-تبعات و آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

-ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال

-قبلیت داوری پذیری نسل های مختلف قراردادهای نفتی

 3-4-2- به عنوان مشاور:

-ارزیابی زیان در مسئولیت مدنی

-شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در امور خانواده در حقوق ایران

-ارزیابی نظام فرزندخواندگی در حقوق ایران

-حریم خصوصی کودک در چارچوب حقوق خانواده

 

 

3-5- کتابهای در درست چاپ:

ماهیت و آثار بیمه مسئولیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس

 3-6- پروژه های تحقیقاتی:

   4- فعالیت و سوابق اجرائی :

مشاوره در زمینه مذاکره، تنظیم و اجرای قراردادهای مربوط به حوزه تجارت بین الملل