نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

31450

31450


درس های ارائه شده گروه علوم اجتماعی  دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز 
    

  کارشناسی   کارشناسی ارشد  دکتری  
 چمران          برنامه کارشناسی نیمسال اول 
    برنامه کارشناسی ارشد نیمسال اول   
                                  
پردیس       برنامه کارشناسی ارشد نیمسال اول

فرم های مورد نیاز گروه علوم اجتماعی 

   هیات علمی               دانشجویان کارشناسی و ارشد  دانشجویان دکتری                
     کاتولوگ درسی کارشناسی و ارشد علوم اجتماعی
                       
    کاتولوگ درسی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی