نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

16072

16072


 فصلنامه علمی ـ پژوهشی  توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)

                                                

 صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر علی‏حسین حسین­زاده

سردبیر: دکتر سید عبدالحسین نبوی

هیأت تحریریه:

دکتر فرهنگ ارشاد                                  استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر صمد کلانتری                                   استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان
دکتر رامپور صدر نبوی                               استاد گروه جامعه شناسی گروه جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مصطفی ازکیا                                  استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی               دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران
دکتر بهجت یزدخواستی                            دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان
دکتر سیدعبدالحسین نبوی                      دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر کریم رضادوست                               دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر معصومه باقری                                 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر عبدالرضا نواح                                  استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

مدیر داخلی: دکتر معصومه باقری
حروف نگاری و صفحه آرایی: زهرا نریموسائی
طراح و گرافیست: عیسی جعفری
ناشر: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
شمارگان: 500 نسخه
قیمت: 10000 ریال
پروانه انتشار: شماره 4166/124 مورخ 11/11/84 به زبان فارسی - انگلیسی
نشانی و تلفکس: اهواز ـ دانشگاه شهید چمران ـ دانشکده‏ی اقتصاد و  علوم اجتماعی ـ دفتر فصلنامه‏ی توسعه‏ی اجتماعی  (توسعه انسانی سابق)
کدپستی: 6135743337 ، تلفکس: 06113339711
پست الکترونیکی : Jhd@scu.ac.ir
آدرس الکترونیک:http://economics.scu.ac.ir