نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15919

15919


نام ونام خانوادگی :  معصومه باقری

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز ( گروه علوم اجتماعی )

 شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار،  پایۀ

تلفن محل کار:  3337975-3331216                

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی:

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: زبان و ادبیات اجتماعی از  دانشگاه پونا - شهر پونا - هندوستان - سال 1997-1994

 کارشناسی ارشد: جامعه شناسی از دانشگاه پونا- شهر پونا - هندوستان- سال 1999-1997

 دکتری: جامعه شناسی از دانشگاه پونا - شهر پونا - هندوستان -سال 2003-2000

2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس کارشناسی :

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت شناسی

کاربرد جمعیت شناسی                             جامعه شناسی مفاهیم 1

جامعه شناسی مفاهیم 2                          جامعه شناسی شهری

کلیات برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی

مبانی تعاون                                        جامعه شناسی خانواده                                  

مبانی جامعه شناسی                           زبان تخصصی 1

 زبان تخصصی 2

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

 

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

3-4- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1- به عنوان راهنما:

3-4-2- به عنوان مشاور:

کارشناسی ارشد

3-5- کتابهای در درست چاپ:

در دست اقدام

4-  فعالیت و سوابق اجرایی: