نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15642

15642


نام و نام خانوادگی : عبدالرضا نواح

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه علوم اجتماعی )

 شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: استادیار پایه 25

تلفن محل کار:  3337975-3331216                

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی: navah-a@scu.ac.ir

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: رشتۀ جامعه شناسی- دانشگاه Christian-Albrecht (W.Germany)- سال 1359

 کارشناسی ارشد: رشتۀ جامعه شناسی- دانشگاه Christian-Albrecht (W.Germany)

 دکتری: رشتۀ جامعه شناسی - دانشگاه Christian-Albrecht (W.Germany)- سال 1367

2- فعالیت آموزشی :

2-1 -  تدریس دروس کارشناسی :

فلسفه 1

جامعه شناسی صنعتی

جامعه شناسی قشرها و طبقات اجتماعی

روانشناسی اجتماعی

متفکران مسلمان

جامعه شناسی جنگ و  نیروهای نظامی

بررسی آثار  متفکران کلاسیک

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

فلسفه تاریخ

متفکران مسلمان

جامعه شناسی دین

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

1- ارتباط دانشگاه صنعت و چگونگی ارتقای آنها - مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه - اهواز - ادارۀ کل صنایع 1373.

2- مدرنیسم و مدرنیته و تحول تاریخی آنها - همایش مدرنیته و اسلام - نیشابور - دانشگاه پیام نور- 1378.

3- ارتباط میان مدرسه و توسعه - مجله جامعه سالم - تهران -1374.

4- دانشجو ، دانشگاه و سیاست - مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران تهران   1376.

5- دانشجویان ساکتند-  جامعه سالم - تهران - 1375.

6- نگرشی نوین به زمینه های تحقیق در جامعه شناسی کار- فصلنامه کار و جامعه - تهران – 1376.

7- آموزه های عرفانی و تأثیر آنها در امتناع شکل گیری جامعه مدنی - مجموعه مقالات سمینار تحقق جامعه - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - تهران- 1376.

8- نگرشی تطبیقی به تدوین قانون اساسی مشروطه - مجموعه مقالات همایش جمهوریت - تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1377.

9- نگرشی جامعه شناسانه شریعتی و قرابتهای آن با مکتب انتقادی - مجموعه مقالات همایش بین الملی - دانشگاه فردوسی مشهد 1379.

10- ایدئولوژیک کردن علم و نگرشی به علوم انسانی در ایران پس از انقلاب - مجموعه مقالات همایش علم ، اسلام و انقلاب اسلامی (وزارت فرهنگ و آموزش عالی) - تهران 1378.

11- مذهب پروتستان و تأثیر ان در شکل گیری جامعه مدنی - همایش بین المللی گفتگوی تمدنها  - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران 1378.

12-  بحران در مدیریت فرهنگی، فصلنامه پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی - تهران 1378.

13- کودکی به مثابه پدیداری اجتماعی - مجله علوم تربیتی و روانشناسی - اهواز - 1378.

14- بحران در مدیریت فرهنگی جامعه و زمینه های آسیب پذیری آن - مقالات برگزیده همایش نقش و جایگاه دولت در فرهنگ- تهران - جهاد دانشگاهی 1378.

طرحهای منتشر شده :

1- مجری طرح استانی رویکرد جوانان استان خوزستان به مشارکتهای سیاسی اجتماعی - استانداری استان خوزستان – 1381.

2- مجری استانی طرح قوم عرب، همگرائی یا واگرائی - اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان استانداری استان خوزستان 1382.

3- مجری استانی پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - 1382.

4- مجری استانی پیمایش ملی رفتارهای فرهنگی ایرانیان - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-1382.

5- مجری استانی پیمایش ملی رفتارهای فرهنگی ایرانیان(روستائی ) - وزارت فرهنگ و             ارشاد اسلامی-1382 .

6- مجری استانی پیمایش ملی انسجام فرهنگی - وزارت کشور - 1383.

7-مجری طرح چالشهای قومی استان خوزستان 86-1385

8- مجری طرح بررسی جایگاه نظام شیخ سالاری در میان اعراب اهواز  1386  

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

 

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

1- قوم عرب ، همگرائی یا واگرائی.

2- از جامعه شناسی معرفتی گورویچ تا معرفت جامعه شناسی شریعتی .

 

3-4- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1- به عنوان راهنما:

 

3-4-2- به عنوان مشاور:

1- آموزش و پرورش و پست مدرنیسم - شهید چمران - گروه تعلیم و تربیت.

2- نظریه جامعه شناسی از اندیشه های دکتر شریعتی و امام خمینی - تربیت مدرس .

3-5- کتابهای در درست چاپ:

1- نظریه تقابلات اجتماعی ( ترجمه )- نشر رسش  اهواز 1384.

2- تاریخ مفصل جامعه شناسی (2ج) .

3- بررسی وضعیت فرهنگی شهر اهواز.

4- فلسفه تاریخ ازمنظری تحلیلی.

5- تداوم منازعه تحصلگرایی و نظریه انتقادی در جامعه شناسی.

4-  فعالیت و سوابق اجرائی :

1- معاون آموزشی دانشکده از سال 82-1369 به تفاریق.

2- رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه از سال 1373-1371.

3- معاون فرهنگی و امور کتابخانه ای ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان 1382-1381.

4- رئیس دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی - 1383 تا 1384.

5- نماینده دانشگاه در کار گروه جوانان و زنان استانداری خوزستان- 83-1382.

6- نماینده دانشگاه در گروه بهینه سازی حاشیه های شهری در فرمانداری اهواز 1384.

7- عضو شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ  و ارشاد اسلامی  ازسال 1376 تاکنون.

8- عضو شورای پژوهشی جهاد دانشگاهی اهواز ازسال 1380 تا کنون.