نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15449

15449نام و نام خانوادگی:
 سید عزیز آرمن

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه اقتصاد)

شغل : عضو هیات علمی

آدرس : اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

مرتبه علمی: استاد

تلفن محل کار:  3337975-3331216                

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی : Saarman2@yahoo.com

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: رشتۀ اقتصاد- دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران فعلی) - 1358

کارشناسی ارشد: رشتۀ اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس- 1365

دکتری: رشتۀ اقتصاد- دانشگاه نیوکاسل- انگلستان- 1378

 

2- فعالیت آموزشی :

2-1 -   تدریس دروس کارشناسی :

اقتصاد کلان (1)                          اقتصاد کلان(2)

اقتصاد پول و بانکداری                  اقتصاد سنجی

اقتصاد (1)                                  اقتصاد (2)

اقتصاد کلان (مدیریت)                 اصول علم اقتصاد (2)

 2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

اقتصاد کلان میانه (2)                   اقتصاد سنجی عمومی

اقتصاد سنجی کار بردی

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

 1-  استفاده از صافی کالمن در مدل بندی تابع تقاضای پول ایران، 1380،  مجله اندیشه آماری.

2- بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی، 1384، مجله فصلنامه پژوهشهای اقتصادی.

3- مزیت نسبی عرضه و تقاضای دانش آموختگان، 1383، مجله بررسیهای اقتصادی

4- Purchasing Power Parity and the Iranian rial، 1384، مجله بررسیهای اقتصادی.

5- Determinants of the Offical and Free…، 1383، مجله بررسیهای اقتصادی.

  3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

1- بررسی آثار کاهش ارزش پول داخلی ... 1382، نخستین همایش تولید داخلی و تجاری خارجی، اهواز.

2- تخمین تابع تقاضای صادرات فرش دستبافت ایران 1382، نخستین همایش تولید داخلی و خارجی، اهواز.

3- ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری آب بهاء کشاورزی 1382، اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تهران.

4- تابع تقاضای حمل و نقل جاده ای استان خوزستان 1384، جایگاه صنعت حمل و نقل در اقتصاد ایران، دانشگاه مازندران.

5-  بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف سوخت و رشد بخش حمل ونقل در ایران، دانشگاه مازندران.

6- بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و رشد و رشد اقتصادی، 1383، بهینه سازی معرف انرژی در بخش حمل و نقل، مرکز همایش بین المللی صداو سیما تهران.

7- بررسی رابطه بلند مدت بین حجم پول واقعی ...، 1380، سومین سیمنار احتمال و فرآیند های تصادفی، دانشگاه اصفهان، خوانسار.

8- تعدیل اقتصادی و شوکهای در آمد نفت 1377، اولین کنگره نفت و توسعه پایدار، دانشگاه، صنعت نفت.  

    

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

1- تخمین تابع تقاضای بیمه عمر و کشش در آمدی آن.

2- بررسی آثار پیوستن ایران به WTO  بر بازار محصول شکر در ایران.

3- عوامل مؤثر بر صادرات صنعت خرما در ایران.

4- برآورد و تخمین تابع مصرف خصوصی در ایران با استفاده از روشهای نوین اقتصاد سنجی.

5- تعیین عوامل اقتصادی مؤثر بر تولید ماهیان گرمایی در مزارع پرورش ماهی استان خوزستان.

6- تابع تقاضای حمل و نقل جاده ای در استان خوزستان.

7- روش همزمان ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت و کار برد آن بر آورد عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش صنعت استان خوزستان.

8- تکانه های و آثار آن بر سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران.

9- کاهش ارزش پول و آثار آن برسرمایه گذاری در بخش صنعت ایران.

 

3-4- پایان نامه های تحصیلی :

3-4-1 - به عنوان راهنما:

1-  بررسی و تخمین تابع مصرف کل در ایران با استفاده از روش های جدید اقتصاد سنجی، 1380.

2-  بررسی و تخمین عوامل مؤثر بر صادرات فرش دستباف ایران، 1380.

3-  بررسی اثر بخشی تغییرات نرخ برابری پول بر تصمیمات سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، 1382.

4- مفهوم انباشتگی on Cointegrati و کاربرد آن در اقتصاد، 1380.

5- سریهای زمانی چند متغیره و کاربرد آن در حسابهای ملی ایران، 1380.

6- عوامل مؤثر بر بنیادی در استان لرستان، 1378.

7- مدل بندی نرخ تورم ایران، 1381.

8-  بررسی رابطه علیت گر غربی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران، 1384.

9-  بررسی چگونگی اثر پذیری مخارج دولت از نوسانات، 1384.

10-  برآورد تابع تولید نیشکر و شکردر کشت و صنعت.

11- تخمین تابع تولیدکارخانه شماره 4 شرکت لوله سازی.

12- عوامل مؤثربر صادرات خرمادر ایران.

13- شناسایی و اولویت بندی عوامل مرثردر نرخ آب بها.

14- تعیین عوامل اقتصادی مؤثر بر تولید ماهیان گرمایی.

15- تخمین تابع تقاضای حمل و نقل جادهای کالا.

16- تجلیل و بر آورد عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار.

17- آثار پیوستن به WTO بر بازار شکر در ایران.

18- عوامل مؤثر خاموشی های برق در استان خوزستان.

19- بررسی و تخمین تابع تولید شرکت ملی فولاد خوزستان

20-  بررسی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد بخش صنعت ایران.

21-  بررسی مزیت نسبی صنعت در خوزستان به تفکیک کدهای دو رقمی ISIC.

 

3-4-2- به عنوان مشاور:

1-  بررسی وضعیت اشتغال در استان خوزستان.

2-  بررسی موانع اساسی تولید در واحد های  صنعتی.

3- کاربرد روش رشد واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی.

4-  برآورد تابع ماهیان سرد آبی- استان کهکیلویه، 1378 .

5-  بررسی تقاضای واردات خرما و کشمش در بعضی از کشورها، 1378

6- مقایسه برآورد کننده های حداقل مربعات مقصد بازه ای، 1379.

7- ارائه سری زمانی سازگار جهت پیش بینی فروش، 1379.

8- واگذاری شرکتهای وابسته به وزارت نفت وتأثیر آن بر وضعیت مالی، 1380.

9-  برآورد تابع تقاضای صادرات محصولات پتروشیمی، 1383.

10 - سیاستهای ارزی و تجاری و تأثیر آن بر محصولات کشاورزی، 1382.

11-  بررسی اندازه دولت در اقتصاد ایران، 1383.

12- طراحی برنامه راهبردی پنج ساله.

13- تخمین تابع تقاضای نیروی کار.

14-  بررسی سیاستهای ارزی در بخش صنعت.

15-  بر آورد کششهای تقاضای گوشت.

16- محاسبه بهای تمام شده سرویسهای شاخص.

17-  بررسی تأثیرصادرات بر تولید ناخالص داخلی.

 

 

3-5- کتابهای در درست چاپ:

1- اقتصاد سنجی کاربردی (ترجمه).

2- اقتصاد کلان (ترجمه).

 

3-6- پروژه های تحقیقاتی:

1-  بررسی تناسب مکان یابی فضاهای آموزشی، 1383، ناظر پروژه.

2-  رتبه بندی دانشکده های دانشگاه بر اساس فعالیتهای آموزشی، پژوهشی،1384، پروژه مشترک.

3-  برنامه ریزی نیروی انسانی در دانشکده ها و دانشگاه، 1384، پروژه مشترک.

4-  بررسی اشتغال فارغ التحصیلان در سطح استان خوزستان، 1382، پروژه مشترک.

5-  تجزیه و تحلیل اجزاء تقاضا نهایی بر اشتغال در ایران، 1382، پروژه مشترک.

6-  بررسی عوامل مؤثر بر واردات گندم، منطقه خوزستان، 1381، پروژه مشترک.

 

  4- فعالیت و سوابق اجرائی :

1- معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد، 1379 تا 1381.

2- مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه،1366.

3- معاون دفاعی دانشگاه، 71- 1369.

4- مشاور رئیس دانشگاه، 1381 تا آذر1384.

5- مدیر دفتر سنجش، نظارت و ارزیابی دانشگاه 1381 تا آذر1384 .

6- عضو شورای دانشگاه 1381 تا آذر 1384.

7- عضو شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده اقتصاد از 1381.

8- عضو و دبیر کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه.

9- عضو شورای پژوهشی- تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

10- عضویت در شورای پژوهشی سازمان کار و امور اجتماعی استان.

11- عضو هسته مطالعاتی- تحقیقاتی سازمان بازرگانی استان .

12- عضو کمیتة تخصصی هیأت ممیزه دانشگاه 81-1380.

13- عضو هیأت رئیسه دانشگاه 69-1381.

14- عضو شورای انفورماتیک دانشگاه 1381 تا کنون.

15- عضو کمیتة تألیف و ترجمه دانشکده اقتصاد 1378 تا 1380.

16- عضو کمیتة تخصصی گروه اقتصاد.

17- عضو کمیتة تحصیلات تکمیلی دانشکده.

18- عضو کمیتة منتخب ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشکده اقتصاد.

19- عضو هیأت تحریه نشریه علمی دانشکده اقتصاد از بدو تشکیل تاکنون.

20- عضو کمیتة علمی اولین همایش تولید داخلی و تجارت جهانی (اردیبهشت 1383).

21- عضو کمیتة شورای برنامه ریزی برگزاری پنجاهمین سالگرد دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران فعلی).

22- عضو کمیتة علمی هفته پژوهش، 1 382.

23- معاون آموزشی دانشکده اقتصاد 1379.

24- عضو کمیتة برنامه ریزی توسعه آموزش عالی و تحقیق دانشگاه 1368.