نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

15414

15414


 

aghajari.jpg


نام ونام خانوادگی: سید جواد آقاجری

محل خدمت: دانشگاه شهید چمران اهواز (گروه اقتصاد)

شغل: عضو هیات علمی

آدرس: اهواز- دانشگاه شهید چمران - دانشکده اقتصاد

 

مرتبه علمی :  مربی

 

تلفن محل کار: 4223168-3331216  

 

دورنگار: 3337411

 

پست الکترونیکی: sj aghajeri@ yahoo.com.

1- مدارک تحصیلی :

کارشناسی: علوم اقتصادی-  اقتصاد نظری، علامه طباطبائی، ایران ( 1367).

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی-  اقتصاد توسعه، دانشگاه تربیت مدرس،  ایران (1372).

دکتری: علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل- دانشگاه تربیت مدرس،  ایران .

2- فعالیت آموزشی :

2-1 -   تدریس دروس کارشناسی :

اقتصاد خرد (1) و (2)                                  اقتصاد مدیریت

ارزیابی طرح های اقتصادی                         سیاست ها ی پولی و مالی

اقتصاد بخش عمومی (1) و (2)                    سازمانهای پولی و مالی بین المللی

اقتصاد ریاضی                                          بازرگانی بین الملل

بودجه                                                     مالیه بین الملل

مالیه عمومی                                            کلیات علم اقتصاد

ریاضیات (1)                                             اصول علم اقتصاد (2)

تجارت بین الملل

 

2-2- تدریس دروس کارشناسی ارشد:

بازار های مالی و پولی                          بازرگانی بین الملل

اصول بازرگانی و تجارت                       بوجه بندی و مدیریت مالی

 

3- فعالیت پژوهشی :

3-1-مقالات چاپ شده در مجلات علمی :

 

3-2- مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی):

 

3-3- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

 

3-4- پایان نامه های تحصیلی :

 

3-4-1- به عنوان راهنما:

3-4-2- به عنوان مشاور:

1-  بررسی آثار و تبعات عضویت ایران در WTO بر صنعت فولاد کشور-کلاری شین- علوم اقتصادی-         1380.

2- بررسی استراتژی توسعه اقتصادی، تعیین استراتژی مطلوب توسعه اقتصادی در استان خوزستان - حریفی- علوم اقتصادی- 1380.

 

3-5- کتابهای در درست چاپ:

 

4-  فعالیت و سوابق اجرائی :

1- مدیر گروه اقتصاد از سال 1383.

2- عضو و مسؤل کمیته تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد.

3- عضو و مسؤل  کمیته تخصصی گروه اقتصاد.

4- عضو شورای آموزشی دانشکده اقتصاد.