نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

13715

13715


دکتر سید حسین سجادی 

مرتبه عملی : استاد  پایه 29

تلفن محل کار: 3331216

تاریخ استخدام: 31/6/1375

دورنگار: 3337411

پست الکترونیکی sajadi@scu.ac.ir

 

1) مدارک تحصیلی

کارشناسی: حسابداری - دانشگاه شهید چمران (1367)

کارشناسی ارشد: حسابداری- دانشگاه تهران (1370)

دکتری: حسابداری، دانشگاه تهران، ایران (1377)

 

آقای دکتر سید حسین سجادی در تاریخ 12/6/1390 به درجه­ی استاد تمامی نائل آمده است بخشی از فعالیت های پژوهشی و آموزشی نامبرده به شرح زیر است:

 

2) فعالیت های آموزشی

2-1) تدریس دروس کارشناسی

حسابرسی

حسابداری مالی

مدیریت مالی

 

2-2) تدریس دروس کارشناسی ارشد

حسابداری مدیریت

تئوری حسابداری

سیستم­های اطلاعاتی حسابداری

حسابرسی پیشرفته

روش تحقیق پیشرفته

 2-3) تدریس دروس دوره دکتری

تئوری حسابداری

حسابداری بین المللی

سمینار در حسابداری

حسابداری مدیریت و کنترل هزینه 

  

 

3) فعالیت های پژوهشی

3-1) مقالات چاپ شده در مجلات علمی

1- مفاهیم بنیادین در حسابرسی،  بررسی های حسابداری، دانشگاه تهران، ص66-53،  زمستان 1373 و  بهار 1374.

2- کاربرد مفهوم ارزش افزوده در تصمیمات اقتصادی، تحقیقات مالی، دانشگاه تهران- ص86-68 زمستان 1373 و بهار 1374.

3- عوامل مرتبط با سود غیر منتظره و رابطه آن با قیمت سهام،  بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دانشگاه  تهران- ص60-34 تابستان و پاییز 1377.  

4-  نگرشی10 ساله بر تئوریهای اثباتی حسابداری، بررسیهای حسابداری، دانشگاه تهران، ص 58- 45 ص تابستان و پائیز 1374.

 5- محدودیت ها و تنگناهای مالی شرکتهای تعاونی، فصلنامه همیار، اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان، ص 17-12، 1380.  

6- کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، 1381.

7- روشهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای تعاونی، فصلنامه همیار،  اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان دولت، ص123-118، 1381.

8- خصوصیات سیستمهای حسابداری صنایع استان خوزستان،  فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، 1381.

9- رابطه تعدیلات سنواتی صورتهای مالی با قیمت سهام، اندازه و عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران،  فصلنامه بررسیهای اقتصادی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران،1381.

10- منافع اقتصادی حسابرسی شرکت­ها، فصلنامه همیار، اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان، 1382.

11- سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات ایران از دیدگاه مدیران مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، 1382.

12- ارزیابی روش های تسویه حساب با سهامداران شرکت های تعاونی، فصلنامه همیار، اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان، 1381.

13- شناسایی موانع توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکتهای تولیدی استان خوزستان، مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی،  1382.

14- سودمندی حسابرسی صورتهای مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، 1382.

 15- Iran Auditing  Organization: Information and Control Source for Auditing Profession,              Iranian  JournaL of Informatin Science and Technology, 2004.

 16- Usefullness of Independent Auditor´s Report, Journal of Social Science and Humanities, 2003.                     

17- عوامل افزاینده­ی استقلال حسابرس مستقل، مجله­ی بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، شماره­ی40، تابستان 1384

18- کاربرد روش­های تحلیلی در حسابرسی، مجله­ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره­ی 43، 1384.

 

  19- Foctors Affecting Bias in  Management Earning Forcasts, Journal Science  University, Vol. 26, No. 1, Spring 2007 . & Humanities of Shiraz

20- حسابداری زیست محیطی، مجله ی حسابدار، شماره ی 186، شهریور ماه 1386

 21- مقایسه­ی استاندارد­های حسابرسی برآورد­های حسابداری، مجله­ی حسابدار، شماره­ی 190، دی ماه 1386

22- عوامل مؤثر بر طراحی ساختار سرمایه شرکت­های کوچک و متوسط، مجله­ی حسابدار، شماره­ی 191، بهمن 1386

23- Evaluation of the Effectiveness of Accounting Information Systems, 2008, International Journal of Information Science & Technology, Volume 6.No. 2.

24- تئوری محدودیت، 1387 ، فصل نامه­ی دانش و پژوهش حسابداری، انجمن حسابداری ایران، سال چهارم، شماره­ی 12.

25- نقش منابع انسانی حرفه­ای سازمان حسابرسی در توسعه حسابداری، 1387، فصلنامه­ی توسعه انسانی، دوره­ی دوم، شماره­ی سوم.

26- عوامل موثر بر سود آوری شرکت­های بورسی، 1386، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره 80.

 27- پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها با استفاده از مدل لوجیت، 1387 ، فصلنامه­ی پژوهش­نامه اقتصادی، پژوهشکده اقتصادی، شماره چهارم (31).

28- عوامل موثر برمدیریت سود شرکت­های بورسی، 1387، فصلنامه پزوهش نامه اقتصادی، پژوهشکده اقتصادی، شماره 2.

29- بررسی عامل­های ریسکی موثر بر بازده سهام شرکت­های فعال در صنعت پتروشیمی، 1388، پژوهش ­نامه­ی علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، شماره 32.

30- بررسی ساختار سرمایه شرکت­های کوچک و کارآفرین، 1386، تحقیقات مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره­ی نهم شماره 24.

31- ضرورت ایجاد کمیته­ی حسابرسی صاحبکار، 1385 ، مجله­ی مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 15.

32- تاثیر خدمات غیر حسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار بر استقلال حسابرسان، 1386، مجله­ی مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 19.

33- عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی، 1386، فصلنامه­ی مطالعات حسابداری، 1386، فصلنامه­ی مطالعات حسابداری دانشگاه علمه طباطبایی، شماره 18.

34- تاثیر ویژگی­های موسسه حسابرسی و صاحبکار بر حق­الزحمه حسابرسی، 1386، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، شماره 49.

35-عوامل کاهنده استقلال حسابرس مستقل، 1388، مجله پیشرفتهای حسابداری، دانشگاه شیراز 

 36- بررسی رابطه بین گواهی های ایزو و سود آوری شرکت ها، 1388، مجله ی تحقیقات حسابداری، انجمن حسابداری ایران.   

    37- Association Between Components of Income Statement, Components of Cash Flow the Statement and StockReturns,Business Intelligence Journal January. 2010 Vol. 3 No. 1 

 

38- ویژگی های غیر مالی موثر بر کیفیت گزارشگری، بررسی های حسابداری - وحسابرسی، شماره 257 1388

39- شناسایی عوامل مرتبط با میزان موفقیت شرکت های کوچک صنتعی، مجله ی دانشور، شماره  1388،13                

40- عوامل موثر بر سودمندی سیستم اطلاعاتی حسابداری، خرداد 1388، مجله حسابدار، شماره 207

41- بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس تهران، مجله تحقیقات حسابداری، تابستان 1389، شماره 6

42- چرخش اجباری حسابرسی و اثرات آن، مجله حسابدار رسمی تابستان 1389 ،شماره 10.

43- کاربرد تکنیک های تحلیلی در بورس تهران، مجله ی پژوهشنامه ی اقتصادی، شماره ی 7، تابستان 1389

44- رابطه ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده ی نقدی سهام، مجله ی پژوهشنامه ی علوم اقتصادی، سال دهم، شماره ی 39نیمه ی دوم سال 1389

45- رابطه ی بین هزینه ی تبلیغات و ارزش شرکت با معیار Q tobin مجله بورس اوراق بهادار ، سال سوم، شماره ی 9، بهار 1389

46- حسابداری بهای تمام شده ی تاریخی یا ارزش های منصفانه، مجله ی دانش و پژوهش حسابداری، سال ششم، شماره ی 21، تابستان 1389

47- تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، مجله ی حسابدار رسمی، سال ششم، شماره ی 12، بهار 1390 

48- کاربرد تئوری آربتراژ در بورس اوراق بهادار، مجله ی تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره ی 194 ، بهار 190

 49- رابطه ی بین ویژگی های خاص شرکت ها و تعدیلات سنواتی آنها، مجله ی پژوهش های تجربی حسابداری مالی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، شماره ی 2 ، زمستان 1390.

50- بررسی شیوه های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سودی آوری آینده...، مجله ی دانش حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 3، بهار 1391.

51- بررسی تاثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت های بورسی ، مجله ی حسابداری مالی، دانشگاه آزاد واحد مبارکه،  شماره ی 9، بهار 1390 .

52- پیش بینی بازده سهام با استفاده از متغیرهای حسابداری با رویکرد رگرسیون خطی و شبکه های عصبی، مجله نظریه های نوین حسابداری، دانشگاه آموزش عالی رجاء، شماره ی 2، زمستان 1390 .

53- رابطه ی سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود، مجله ی مطالعات حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، شماره ی 29، بهار 1390.

54- تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی، مجله ی پیشرفت های حسابداری، شماره ی 1 تابستان 1391.

55- گزارشگری حسابداری دولتی در برابر گزارشگری حسابداری مالی، مجله دانش و پژوهش حسابداری، انجمن حسابداری ایران، شماره ی 27، زمستان 1390 .

56- بررسی رابطه بین طرح های پاداش مدیران و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های بورسی، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، دانشگاه اصفهان، شماره ی 4، زمستان 1390.

57- تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بین المللی بر کیفیت حسابرسی، مجله­ی حسابدار رسمی، شماره­ی 17، بهار 1391

58- رابطه­ی بین ویژگی های خاص شرکت ها و تعدیلات سنواتی آنها، فصل نامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی، شماره ی 2، دی ماه 1390

59- رابطه­ی بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام، دانش حسابداری، شماره ی 12، بهار ماه 1392

60- رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن اطلاعاتی حسابداری، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، شماره­ی 10، زمستان 1391

61- تاثیر اقلام غیر مترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموار سازی سود، فصلنامه­ی تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره ی 17، بهار 1392

62- تاثیر درآمدهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در زمان کاهش درآمدها، فصلنامه ی دانش و پژوهش حسابداری، شماره­ی 34، پاییز 1392

63- تاثیر فرآیند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده، فصلنامه­ی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره ی 21، زمستان 1392

64- تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه­ی سرمایه سهام عادی، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری ، شماره­ی 10، زمستان 1392

65- تاثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تاکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی، فصلنامه دانش حسابداری شماره­ی ، 16، بهار 1393

66- تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی، فصلنامه دانش حسابرسی، دیوان محاسبات کشور، شماره­ی 50، بهار 1392

67- پیش بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، فصل نامه­ی تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره ی 24، زمستان 1393

 

 

3- 2) مقالات ارائه شده در کنفرانسها ( داخلی و خارجی)

1- توانمندیها و محدودیت های بورس اوراق بهادار تهران، 1380.

2- امنیت شغلی در حسابداری، 1382.

3- شیوه های همسویی منافع مالکان و مدیران شرکتهای سهامی عام ، 1382.

4-  نقدی بر آموزش حسابداری ایران، 1380.

5-  ارزیابی معیارهای خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران، 1383.

6-  فرصت ها و تهدید های حسابرسی داخلی در ایران، 1383.

7- محدودیت­های فرا روی حسابرسی داخلی،1385

8- فرصت­های فرا روی حسابرسی داخلی، 1385

9- بررسی ساختار سرمایه شرکت­های کارآفرین، 1386

 

  3-4) پایان نامه های تحصیلی

3-4-1) به عنوان استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

1- تأثیر تعدیلات سنواتی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، حبیب وحیدیان، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1378.

2- کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری،  محمد علی معتمدی، مدیریت مالی،  دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1379.

3- نقش سازمان حسابرسی بر اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی،  سید محمد میرتونی، حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1381.

4- شناسایـی موانع توسعـه سیستمهـای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکتهای استان خوزستان، سید محسن طباطبائی نژاد، حسابداری، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی- 1380.

5-  بررسی خصوصیات سیستمهای حسابداری صنایع استان خوزستان، محمد مهدی رزاقی، حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی -1380.

6-  نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی سازمانهای ...، رضا جامعی، حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،1381 .

7-  بررسی سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی، لادن ناصح، حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1381.  

8-  کاربرد روشهای تحلیلی حسابرسی توسط حسابرس مستقل، سهراب  استا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1382.

9-  شناسایی عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس از دید گاه حسابداران رسمی، مهدی ابراهیمی مند، دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی، 1382.

10- ارزیابی اثر بخشی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، حسین هاشم نژاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1383.

11- تأثیر ویژگیهای غیر مالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، علیرضا جعفری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1383.

12- ضرورت ایجاد کمیته­ی حسابرسی صاحبکار، مجتبی افشاری، 1384، دانشکده­ی اقتصاد و علوم اجتماعی.

13- تأثیر ویژگی­های صاحبکار و مؤسسه­ی حسابرسی بر حق­الزحمه­ی حسابرس مستقل، رضا زارعی، 1384، دانشکده اقتصاد  

14- عوامل مؤثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی، بابک عابدی،1384، دانشکده اقتصاد

15- عوامل مؤثر بر مدیریت سود، حمیدرضا حبیبی، 1385، دانشکده اقتصاد

 16- عوامل مؤثر بر سود­آوری شرکتهای بورسی، وحید محمودی، 1385، دانشکده اقتصاد

17- بررسی تأثیر دریافت گواهی­های ایزو 9000 بر عملکرد مالی شرکت­های بورسی، زهرا معین­فر، 1386، دانشکده اقتصاد

18- بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری مشروط حسابرسی، دلشاد دهقان­فر، 1386، دانشکده اقتصاد

19- بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص­های سهام ، هاشم علی صوفی، 1387، دانشکده اقتصاد

20- کاربرد تئوری قیمت گذاری اربیتر اثر در بورس اوراق بهادار تهران، بهروز بادپا، 1388، دانشکده اقتصاد

21- تاثیر رشد سود و اندازه آن ...، علی محمودی دانشکده اقتصاد ، 1388 

22- تاثیر متغیرهای مالی بنیادی بر ارزش افزوده، الهام ایوبی دانشکده اقتصاد ، 1388

23- تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری شرکت های بورسی، مهدی عربی، خرداد 1389 ، دانشکده اقتصاد

24- تاثیر سهامداران عمده بر فرآیند هموار سازی سود در شرکت های بورسی، میثم جعفری پور، خرداد 1389، دانشکده اقتصاد

25- رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده سالانه سهام شرکت های بورسی، محمد صادق زارع زاده مهریزی، خرداد 1389، دانشکده اقتصاد

26- رابطه بین هزینه های تبلیغات و ارزش نامشهود شرکت و ریسک آن، مجید گرگی زاده، خرداد 1389، دانشکده اقتصاد

27- تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی، صادق قربانی، 1389، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی  

28- بررسی رابطه ی تداوم انتخاب حسابرس و محافظه کاری در حسابداری، حسابداری، مهدی دلفی،  دانشکده اقتصاد، 1390

29- بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه شرکت های بورسی، حسابداری، عبدا... تاج الدینی ، دانشکده اقتصاد، 1390 .

 30- بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر توان سرمایه گذاران برای پیش بینی سودهای آینده شرکت های بورسی، حسابداری، رحیم نیازی، دانشکده اقتصاد، 1391

31- بررسی تاثیر تخصص حسابرس و تداوم انتخاب حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های بورسی ، محسن شیرعلی زاده، دانشکده اقتصاد، 1391.

32- عوامل موثر بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری، جواد نیک کار، دانشکده اقتصاد، 1391.

33- رابطه بین کیفیت حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی، آناهیتا بنی نعمه، دانشکده اقتصاد، 1393

 

3-4-2) به عنوان استاد راهنمای دانشجویان دوره ی دکتری

1- بررسی دستکاری فعالیت های واقعی بنگاه های اقتصادی و تاثیر آن بر عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان، عباس افلاطونی، حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1391.

2- بررسی شیوه های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری عملکرد آینده و تاثیر ویژگی های شرکت ها بر شیوه های استفاده از اختیارات مزبور، محمد امید اخگر ، حسابداری، دانشکده اقتصاد، 1390


3-4-3) به عنوان مشاور

1- بررسی تأثیر مشارکت کاربران در طراحی سیستم­های اطلاعاتی حسابداری، سید مهدی حسینی، 1384، دانشکده اقتصاد

2- عوامل مؤثر بر رضایت­مندی کاربران سیستم­های اطلاعاتی حسابداری، سید احمد مرتضایی، 1384، دانشکده اقتصاد

3- پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها با استفاده از مدل لوجیت، جواد مقدم، 1385، دانشکده اقتصاد

 4- تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای بورس، میثم فروغی، 1385، دانشکده اقتصاد

5- عوامل مؤثر بر انحراف در پیش­بینی سود شرکت­ها، حسین ثابت، 1384، دانشکده اقتصاد

6- بررسی رابطه­ی اجزای نقدی تشکیل دهنده صورت سود و زیان و صورت جریان­های نقدی با بازده سهام، محمد امیر اخگر، 1386، دانشکده اقتصاد

7- بررسی عامل­های ریسکی مؤثر بر بازده سهام شرکت­های فعال در صنعت پتروشیمی، پژمان خلیلی، 1386، دانشکده اقتصاد

 

3-5) کتابهای چاپ شده

1-  مسائل و راه حلها در حسابداری پیشرفته، ترجمه و تألیف سجادی و میرتونی، 1380.

2- سیستم­های اطلاعاتی حسابداری جلد اول- ترجمه­ی دکتر سید حسین سجادی و سید محسن طباطبایی نژاد، انتشارات شهید چمران1385

3- سیستم­های اطلاعاتی حسابداری جلد دوم- ترجمه­ی دکتر سید حسین سجادی، انتشارات دانشگاه شهید چمران، 1385

4- حسابداری مدیریت پپیشرفته، 1388، تالیف سید حسین سجادی، انتشارات دانشگاه شهیدچمران 

5- سرمایه، 1391، تالیف سید حسین سجادی، غلامحسن تقی نتاج و کامران محمدی، انتشارات نوید مهر.

 

3-6) کتاب های در دست چاپ

1-3) حسابداری بین المللی

2-3) حسابرسی پیشرفته

 

4) فعالیت و سوابق اجرائی

1-  نماینده تحصیلی تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران،  از 1377 تا 1379.

2-  مدیر گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی از 1377 تا تاریخ 1385

3-  نماینده گروه حسابداری در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران، از سال 1378 تاکنون.

4- عضو شورای مرکز رشد فن آوری خوزستان از سال 1383، ( ادامه دارد).

5- عضو شورای دانشگاه شهید چمران از سال 1393 (ادامه دارد)

6- عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید چمران از سال 1393 (ادامه دارد)

7- رئیس کمسیون تخصصی علوم اجتماعی هیات ممیزه دانشگاه شهید چمران اهواز

 

5) عضویت در مجامع علمی و حرفه­ای

1- عضو جامعه­ی حسابداران رسمی ایران

2- عضو انجمن حسابداری ایران.

3- عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری

4- حسابرس معتمد دیوان محاسبات کشور

5- عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان

 

 6) افتخارات و جوایز علمی

استاد نمونه­ی آموزشی در سال 1383.

پژوهشگر فعال دانشگاه شهید چمران در سال 1385

پژوهشگر برتر دانشگاه شهید چمران در سال 1390.

استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران در سال 1393

 

7) پروژه های تحقیقاتی

1- شناسایی عوامل مرتبط با میزان موفقیت مدیران کارآفرین در شهرستان اهواز

2-  بررسی ساختار سرمایه­ی شرکت های کار آفرین


8) عضویت در هیات تحریریه مجله های علمی پژوهشی

1- مجله پیشرفت های حسابداری، دانشگاه شیراز

2- مجله حسابداری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3- مجله پژوهش های تجربی حسابداری مالی، دانشگاه بین المللی امام خمینی