نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

13187

13187


وب سایت مجله علمی - پژوهشی  اقتصاد مقداری

http://jqe.scu.ac.ir

فصلنامه علمی - پژ‍وهشی  اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر منصور زراء نژاد

دسردبیر: دکتر عنایت اله فخرایی

هیات تحریریه:

دکتر عنایت اله فخرایی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مصطفی عمادزاده  استاد دانشگاه اصفهان

دکتر حمید رضا برادران شرکاء دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر امیرکیا دانشیار دانشگاه یوتا امریکا

دکتر سهیلا پروین دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر محمدقلی یوسفی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر مرتضی سامتی دانشیار دانشگاه اصفهان

دکتر مصطفی سلیمی فر دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سید عزیز آرمن استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر احمد جعفری صمیمی استاد دانشگاه مازندران

دکتر غلامرضا نخعی زاده استاد دانشگاه کارلزروحه آلمان

دکتر رحیم چینی پرداز استاد دانشگاه شهید چمران

دکتر منصور زراء نژاد دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 ویراستار مقالات فارسی: دکتر نصرالله امامی

ویراستار مقالات انگلیسی:دکتر حسین شکوهی

مدیر داخلی: ابراهیم انواری

حروف نگاری و صفحه آرایی:  آزاده بدوی

ناشر: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

چاپ: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

شماره پروانه انتشار:720/124 مورخ 29/1/1383

 نشانی: اهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه بررسیهای اقتصادی- کدپستی: 61357-83151

صندوق پستی  61355/156

  تلفن مستقیم: 3335664-0611     تلفن داخلی 4410     نمابر: 3335664-061