نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

13190

13190


        در نود و ششمین نشست شورای گسترش آموزش عالی در 18/4/53 با تأسیس رشتۀ اقتصاد نظری موافقت شد؛ از این رو این گروه  از نیمسال دوم سال 1353 با پذیرش 20 دانشجو از طریق کنکور سراسری رسماً شروع به کار کرده در آغاز دکتر کلانتر سرپرستی دانشکدۀ اقتصاد و همزمان مدیریت گروه اقتصاد به عهده داشتند و آقایان ارتفاعی، دره شوری و ذیحجه زاده از دیگر اعضای هیأت علمی این گروه بودند.

      در سال 1355 آقایان شمس آوری، نوربخش و مهدوی به عنوان اعضای جدید هیأت علمی به گروه پیوستند. در سال 56 آقای عمید و در سال 57 آقایان فخرایی ، سید صدر و اسفندیاری و در سال 58 آقایان حمید حسینی، نوذرشکوئیان در گروه اقتصاد به تدریس مشغول شدند. به علت انقلاب فرهنگی وقفه ی آموزشی در گروه اقتصاد نظری پدید آمد، لیکن  از سال 1361 گروه اقتصاد نظری فعالیت مجدّد خود را با حضور آقایـان ذیحجـه زاده، فخرایـی، اسفنـدیاری ، سید صدر آغاز کرد. در این هنگام آقای محمـد سلطانیان مأمـور در اقتصـاد کشـاورزی بودنـد و آقـای اکبر مهدوی غایب محسوب می شدند و اعضای دیگر به نحوی رابطۀ آنها با گروه قطع گردید ....ادامه

مدیر گروه : سید جواد آقاجری 

درباره

تاریخچه       افتخارات و فعالیت ها                 رشته و گرایش ها

 

لیست دروس

 

اشخاص

مدیر گروه                    اعضای هئیت علمی                 کارمندان        

تماس با گروه

 پست الکترونیکی