نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی علوم سیاسی

گروه آموزشی علوم سیاسی


 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم سیاسی

 درباره:

 

کاتالوگ رشته علوم سیاسی           
                                          

   

                                 

 

 

اشخاص 

 

 مدیر گروه                                   اعضای هیئت علمی                      کارمندان            

 

 هئیت علمی بازنشسته :

 

 

 

تماس با گروه                   تلفن داخلی                      تلفن مستقیم                           

 

 

آدرس:  اهواز – دانشگاه شهید چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی- گروه آموزشی علوم سیاسی- کد پستیی