نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلاسهای زیر حد نصاب نیمسال دوم 95-94 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

کلاسهای زیر حد نصاب نیمسال دوم 95-94 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


کلاسهای زیر حد نصاب نیمسال دوم 95-94 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی


کلاسهای زیر حد نصاب  نیمسال دوم 95-94 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

رشته اقتصاد

رشته حقوق

ردیف

نام درس

کد درس

تعداد

ردیف

نام درس

کد درس

تعداد

1

اقتصاد خرد

2142924

9 نفر

1

ادله اثبات دعوی

209253

6 نفر

2

زبان خارجه 2

21429110

8 نفر

2

پزشکی قانونی

209255

2 نفر

3

اقتصاد کلان 2

گروه 2

2142925

9 نفر

3

جامعه شناسی حقوق

209261

4 نفر

4

ریاضیات 1

2142902

1 نفر

4

داوری بین المللی

209273

6 نفر

5

قواعد فقه 2

209251

2 نفر

رشته علوم اجتماعی

6

کارآموزی قضایی

209260

3نفر

1

ریاضیات پایه

226299

1 نفر

7

کار تحقیقی 1

گروه 2

209242

5 نفر

8

کارتحقیقی

گروه 4

209242

6 نفر

رشته حسابداری

 

1

حسابداری و حسابرسی دولتی

206233

5 نفر