نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیشنهادات دانشجویان محترم

پیشنهادات دانشجویان محترم


پیشنهادات دانشجویان محترم

دانشجویان  جهت بهترشدن  برنامه ریزی درسی و دیگر موارد می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به دفتر گروه خانم اصفی اعلام نمایند.