نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نام نویسی دانشجویان متقاضی بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان

نام نویسی دانشجویان متقاضی بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان


نام نویسی دانشجویان متقاضی بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان

مهلت نام نویسی دانشجویان متقاضی بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان در مقاطع (کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری)جایزه بزرگ تمدید شد

 قابل توجه دانشجویان

مهلت نام نویسی دانشجویان جهت شرکت در جایزه بزرگ تمدید شد
 مهلت نام نویسی دانشجویان متقاضی بهره مندی از جایزه های تحصیلی بنیاد نخبگان در مقاطع (کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری) تا تاریخ 10/5/95 تمدید می شود. دانشجویان برای نام نویسی لازم است اطلاعات مورد نیاز را در پایگاه اطلاعاتی بنیادبه نشانی http://soraya.bmn.ir  بارگذاری و نسبت به ثبت درخواست استفاده از جایزه تحصیلی اقدام کنند.