مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور


مسابقات همگانی مجازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

 

آئین نامه مسابقات مجازی همگانی رشته "هماهنگی با توپ بسکتبال"
ویژه دانشجویان دختردانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی سراسر کشور
مقررات فنی
)1ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد یا باشگاه، بدون توقف آیتم ها را انجام داده و ویدئویآنرا بدون ویرایش با هرگونه نرم
افزار و بصورت خام در سامانه ستاو به آدرس
/https://setav.ir/stay-homeدر بخش مسابقات مربوطه بارگذاری
نمایند.

)2فیلمبرداری باید بصورت ثابت انجام پذیرد بطوریکه تمام صحنه اجرای مسابقه، بدون جابجایی دوربین در طول
فیلمبرداری دیده شود.

)3برای صحت سنجی قبل از شروع مسابقه، کرنومتر روشن وتا انتهای مسابقه در جلوی دوربین قرار بگیرد.
)4قبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگی،شماره دانشجویی و دانشگاه محل تحصیل بصورت واضح در ویدئو اعلام گردد.
تجهیزات مورد نیاز
)1توپ بسکتبال سایز ۶یا 7یا توپ مخصوص بسکتبال سه نفره
)2متر و نوار چسب (جهت پیش بینی مربعی به ابعاد ۳8سانتیمتر)
)3کرنومتر (زمان سنج)
)4دوربین جهت فیلمبرداری
قوانین، شیوه برگزاری مسابقه و امتیاز دهی
شرکت کنندگان در هر سطح و فضای مستطیلی به طول ۱00و عرض 8۶سانتیمتر بدون توقف، حرکاتی را طبق
کلیپ ضمیمه انجام داده و ویدئو را در سامانه ستاو بارگذاری کنند. حرکات با توپ بسکتبال سایز ۶یا 7یا توپ مخصوص
بسکتبال سه نفره به شکل انفرادی و بدون ماسک انجام می شود. زمان کلی اجرای حرکات ارسالی بیشتر از ۵دقیقه نباشد.
حرکات باید به ترتیب و تعدادی که در کلیپ ضمیمه است انجام گردد. انجام حرکات وسط مربعی به ابعاد ۳8سانتیمتر است
که با چسب یا نوار یا رنگ یا .... بطور کاملاً واضح در فضای تعریف شده مشخص گردیده است. در شرایط مساوی به کیفیت
حرکات و تعداد بیشتر در محدود
ە زمانی تعیین شده ازجانب داوران توجه وامتیاز بیشتری داده خواهد شد. به نفرات اول تا سوم
مسابقات جوایزی اهداء می گردد
.
آئین نامه مسابقات مجازی همگانی رشته "شطرنج"
ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی سراسر کشور
مقررات فنی:
-1مسابقه هر دو بخش دختران و پسران در سایت lichess.orgو به روش سوئیسی بر اساس قوانین فدراسیون بین
المللی (فیده) برگزار و اصلاحات مورد نیاز طبق قوانین، در هر مرحله قابل انجام خواهد بود.
-2کلیه شرکت کنندگان در دو جدول دختران و پسران بصورت جداگانه با هم به رقابت خواهند پرداخت. به محض ثبت نام،
گروهی در پیام رسان واتس اپ تشکیل و اطلاع رسانی اخبار مسابقه، از این طریق انجام خواهد شد.
-3دانشگاه ها، مجاز به معرفی هر تعداد بازیکن برای شرکت در این مسابقه می باشند.
لطفا اسامی دانشجویان در دو لیست جداگانه مطابق فرمت ذیل ارسال گردد:
دختران


ردیف نام و نام خانوادگی اکانت سایت
lichess.org
تلفن همراه شماره دانشجویی
1
2

پسران


ردیف نام و نام خانوادگی اکانت سایت
lichess.org
تلفن همراه شماره دانشجویی
1
2

-4تاریخ برگزاری مسابقه: جمعه 7خردادماه ساعت 15:30
-5مسابقات
هر مرحله در تعداد دور مشخص(متناسب با تعداد شرکت کنندگان) به روش سوئیسی و با زمان ثابت
3دقیقه (بدون افزایش زمان) برای هر بازیکن، برگزار می شود و
بین هر دور از بازی ها 1دقیقه استراحت وجود
دارد.

-6مسابقه به صورت رسمی (ریتد اینترنتی) برگزار می گردد و بر روی ریتینگ اکانت کاربری بازیکن تاثیرگذار
است.
-7
رده بندی مسابقه بر اساس مجموع امتیازات کسب شده است. چنانچه 2یا چند بازیکن مجموع امتیازات یکسانی
کسب کنند از روش سون بورن برگر برای گره گشائی استفاده خواهد شد.
-8در حین برگزاری مسابقات و پس از اتمام مسابقات، تمام بازی های بازیکنان(بویژه نفرات برتر) توسط تیم داوری
بررسی خواهد شد و در صورتی که مشخص شود بازیکنی یکی از موارد تقلب را انجام داده باشد:
- استفاده از نرم افزارهای شطرنجی در حین بازی
- بازی کردن فرد دیگری بجای بازیکن

- سایر موارد تقلب
این بازیکن از جدول رده بندی حذف و مراتب به اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و دانشگاه مبداء گزارش خواهد
شد. همچنین تیم داوری مجاز به اعمال روش های مختلف راستی آزمایی قبل، هنگام و بعد از مسابقه می باشد و
بازیکنان مکلف به همکاری در کلیه مراحل راستی آزمایی در زمان و مکان تعیین شده توسط تیم برگزاری می باشند.
بنابر این تیم داوری مجاز است پس از انجام مسابقه، برخی بازیکنان را جهت بررسی عملکردشان در روز مسابقه، به
دانشگاه یا هیئت شطرنج شهرستان دعوت و 4دست بازی آزمایشی با ایشان برگزار نماید.
نظر تیم داوری در موارد تقلب، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

همچنین تمامی بازیکنان در صورت نیاز مکلف به نصب دوربین و سایر نرم افزارهای کنترل و نظارت مورد نظر تیم
داوری در دورهای اعلام شده خواهند بود. نحوه نصب نرم افزارهای مورد نیاز در گروه واتس اپ، اعلام خواهد شد.
-9به 3نفر برتر هر بخش(دختران و پسران) ، گواهی شرکت و جوایزی اهداء خواهد شد.
-10پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تربیت بدنی به آدرس:
/http://uso.saorg.irو کانال اطلاع رسانی آکادمی شطرنج:
@ chessuniversityبرای اطلاع رسانی رویدادهای این مسابقه در نظر گرفته شده است.
آئین نامه مسابقات مجازی همگانی رشته دوچرخه سواری
(مهارت ثابت نگهداشتن دوچرخه)
ویژه دانشجویان دخترو پسر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی سراسر کشور
مقررات فنی
)1ورزشکاران در فضای آزاد یا باشگاه، بدون توقف آیتم ها را انجام داده و ویدئوی آن را بدون ویرایش با هرگونه نرم افزار
و بصورت خام در سامانه ستاو به آدرس
/https://setav.ir/stay-homeدر بخش مسابقات مربوطه بارگذاری
نمایند.

)2فیلمبرداری باید بصورت ثابت و افقی انجام پذیرد بطوریکه تمام صحنه اجرای مسابقه، بدون جابجایی دوربین در طول
فیلمبرداری دیده شود.

)3برای صحت سنجی قبل از شروع مسابقه، کرنومتر روشن وتا انتهای مسابقه در جلوی دوربین قرار بگیرد.
)4قبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگی،شماره دانشجویی و دانشگاه محل تحصیل بصورت واضح در ویدئو اعلام گردد.
تجهیزات مورد نیاز
)1نوع دوچرخه از سایز 26به بالا مجاز است. ( 29 ،28 ، 27/5کورسی، شهری،کوهستان )
)2متر و نوار چسب (جهت پیش بینی مسیر )
)3کرنومتر (زمان سنج)
)4دوربین جهت فیلمبرداری
قوانین، شیوه برگزاری مسابقه و امتیاز دهی
محیط برگزاری مسابقه حداکثربه طول 10متر و عرض 2متر، درمسیر کاملا مسطح در حیاط ،پارک و...باشد. دوچرخه سوار
پس طی مسیر کوتاهی وارد محوطه مورد نظر دلخواه می شود و با توجه به مهارت شخصی خود و با استفاده از ترمزها می
تواند دوچرخه را ثابت نگهدارد، در این حالت می بایست دستها روی فرمان و پاها روی پدال ها قرار داشته باشد. دوچرخه
سوارمجاز است فقط یک وقفه کامل انجام دهد، این وقفه از زمانی که دوچرخه درحالت ساکن قرار می گیرد مورد قبول است
و تایم زده می شود، به محض اینکه دوچرخه از حالت سکون درآمد، با حرکت رو به جلوی دوچرخه تایم پایانی محاسبه می
شود. تایمینگ توقف دوچرخه در این مسابقه ملاک است و هرچه قدر دوچرخه سوار بتواند دوچرخه را با رعایت موارد ذکر
شده در حالت ثابت نگهدارد ملاک تایمینگ مسابقه می باشد.

توزیع جوایز: به نفرات اول تا سوم گواهی شرکت و جوایزی تعلق می گیرد.
*کلیه موارد پیش بینی نشده در آیین نامه مسابقه اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری توسط کمیته فنی
مسابقات بررسی و حل وفصل خواهد شد.

آئین نامه مسابقات مجازی رشته طناب زنی همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر
کشور (جشنواره بهاره )1400

-1طناب زنی همگانی(ساده)
مقررات فنی:
-1ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد یا باشگاه بدون توقف طناب زده و ویدیو را بدون ویرایش با هر گونه نرم افزاری به صورت
خام در سامانه ستاو به آدرس
https://setav.ir/stay.homeدر بخش مسابقات مربوطه بارگذاری کنند.
-2فیلمبرداری باید بصورت ثابت انجام پذیرد و تمام صحنه اجرا طناب زدن بدون جا به جایی دوربین در طول فیلم برداری
مشاهده شود.
-3قبل از شروع حرکت نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه محل تحصیل را واضح در ویدیو اعلام شود.

تجهیزات مورد نیاز:
- طناب مناسب
- کرنومتر
- دوربین

قوانین و نحوه برگزاری مسابقه و امتیازدهی:
مسابقات دردو بخش دختران و پسران برگزار می شود. محدودیتی در خصوص تعداد دانشجویان شرکت کننده از هر دانشگاه
وجود ندارد. هر شرکت کننده 1دقیقه مهارت ساده طناب زنی(جفت پا)را با رعایت موارد زیر اجرا کند.
- انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی که چهره بازیکن و اجرای آن قابل تشخیص باشد.
-در صورت انجام هر گونه خطا از قبیل افتادن طناب و... فرد باید تا پایان زمان خود به طناب زدن ادامه دهد.
- شمارش رکورد با عبور طناب از زیر جفت پا انجام می گیرد.

به 3نفر برتر جایزه و حکم تعلق می گیرد.
-2طناب زنی همگانی(انتخابی)
مسابقات دردو بخش دختران و پسران برگزار می شود. محدودیتی در خصوص تعداد دانشجویان شرکت کننده از هر دانشگاه
وجود ندارد.

- انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی که چهره بازیکن و اجرای آن قابل تشخیص باشد.
هر شرکت کننده از بین 10مدل ارائه شده(کلیپ به پیوست) 3مدل را به دلخواه خود انتخاب نموده و از هر مدل 30ثانیه
پیوسته و پشت سر هم طناب بزند(در مجموع 1دقیقه و 30ثانیه)
هر نفر 1دقیقه و 30ثانیه مدلهای انتخابی را بدون قطع کردن و صحیح انجام دهد.امتیاز کامل را دریافت می نماید.
در صورت تساوی امتیازات بین چند نفر، ملاک تصمیم گیری توسط سر داور مسابقات بر اساس تعداد تکرارها،سرعت و روانی
حرکت... صورت خواهد گرفت.
-در صورت انجام هر گونه خطا از قبیل افتادن طناب و... فرد باید تا پایان زمان خود به طناب زدن ادامه دهد.

به 3نفر برتر جایزه و حکم تعلق می گیرد.
نکته: دانشجویان می توانند در هر دو مدل مسابقه طناب زنی شرکت نمایند اما در صورت کسب
امتیاز کامل تنها یک بار به عنوان نفر برتر معرفی و جایزه خواهند گرفت .

آئین نامه مسابقات مجازی همگانی رشته "والیبال "
(مهارت پنجه و ساعد به دیوار)
ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی سراسر کشور

مقررات فنی
)1ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد یا باشگاه، بدون توقف آیتم ها را انجام داده و ویدئوی آن را بدون ویرایش با هرگونه
نرم افزار و بصورت خام در سامانه ستاو به آدرس
/https://setav.ir/stay-homeدر بخش مسابقات مربوطه
بارگذاری نمایند.

)2فیلمبرداری باید بصورت ثابت انجام پذیرد بطوریکه تمام صحنه اجرای مسابقه، بدون جابجایی دوربین در طول
فیلمبرداری دیده شود.

)3برای صحت سنجی قبل از شروع مسابقه، کرنومتر روشن وتا انتهای مسابقه در جلوی دوربین قرار بگیرد.
)4قبل از شروع حرکات نام،نام خانوادگی،شماره دانشجویی و دانشگاه محل تحصیل بصورت واضح در ویدئو اعلام گردد.
تجهیزات مورد نیاز
)1توپ والیبال
)2متر و نوار چسب (جهت پیش بینی خط افقی به طول 3متر )
)3کرنومتر (زمان سنج)
)4دوربین جهت فیلمبرداری
قوانین، شیوه برگزاری مسابقه و امتیاز دهی
-1ترسیم یک خط افقی روی دیوار به طول تقریباً سه متر
-2ارتفاع خط تا سطح زمین به اندازه ارتفاع تور والیبال ( ارتفاع تور برای زنان 2/24متر و مردان 2/43متر)
-3فاصله آزمون شونده تا دیوار توسط رسم خطی روی زمین، 3متر در نظر گرفته شود .
-4تکنیک پنجه و ساعد به صورت تکرارهای متوالی و متناوب انجام می شود (یک پنجه و یک ساعد به صورت یک در میان
)
-5مدت زمان انجام این آزمون 30ثانیه می باشد.
-6هر تکرار صحیح یک امتیاز دارد .
-7برخورد توپ به بالای خط افقی ترسیم شده الزامی می باشد ( برخورد توپ با خط افقی هم صحیح بوده و امتیاز به آن تعلق می گیرد)

خطاها:
به خطاهای انجام شده که در زیر آمده است امتیاز تعلق نمی گیرد:
الف- عدم رعایت تکرار متوالی و متناوب تکنیک پنجه و یک ساعد به صورت یک در میان
ب- عبور کامل پای آزمون شونده از خط مبنا در روی زمین
ج- برخورد توپ پائین تر از خط افقی روی دیوار
د- انجام خطای پنجه و ساعد در حین اجرای تکنیک ها

به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم و جایزه اهدا می شود .
به کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت داده خواهد شد.
فیلم های ارسالی کمتر از یک دقیقه و بدون ویرایش و ... و با رعایت شئونات اسلامی باشد.
لینک واتس اپ انجمن والیبال :
https://chat.whatsapp.com/HwTtVaa7mjRCP8W5BekzRB
مقررات عمومی برگزاری مسابقات همگانی مجازی جشنواره بهاره سال :1400
-1شرکت در مسابقات برای تمام دانشجویان آزاد میباشد.
-2حضور کلیه شرکت کنندگان تابع قوانین و مقررات آیین نامه عمومی مسابقات دانشجویان می باشد.
-3تمامی پروتکل های بهداشتی مربوط بِه ویروس کرونا رعایت گردد.
-4ممنوعیت پزشکی دانشجویان برای انجام فعالیت های پزشکی مد نظر قرار گیرد.
-5رعایت شئونات و حجاب اسلامی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است .
-6استفاده از عینک ممنوع است.
-7ارائه تصویر کارت دانشجویی معتبر یا گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار الزامی است.
-8تمام موارد پیش بینی نشده در آئین نامه توسط کمیته فنی مسابقات تعیین میشود.
-9کلیه ویدیوها در سامانه ستاو /
https://setav.ir/stay-homeدر بخش مسابقات مربوطه بارگزاری گردد. از ارسال ویدیو در واتس آپ و .... خودداری شود.
-10دانشگاه ها موظفند مشخصات نفرات شرکت کننده در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای به کمیته برگزاری مسابقات
طبق جدول ذیل به دانشگاه میزبان ارائه نمایند.
-11دانشجویان می تواند در هر دو مدل مسابقه طناب زنی شرکت نمایند، اما در صورت کسب امتیاز کامل تنها یک بار به عنوان نفر برتر معرفی و جایزه خواهند گرفت.
-12از در اختیار قراردادن شماره تماس روسای انجمن ها، دبیران و کادر برگزاری مسابقات به دانشجویان خودداری نمایید. هرگونه سوال یا ابهام در قوانین و مقررات از
سوی کارشناسان دانشگاهها پیگیری و اطلاع رسانی گردد.

-13در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات دوچرخه سواری با تلفن()09124099791آقای صفاپور رییس انجمن دوچرخه سواری تماس بگیرید.
-14در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات طناب زنی با تلفن( )09126764855خانم زهرا روزبهانی دبیر انجمن آمادگی جسمانی تماس بگیرید.
-15در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات آمادگی جسمانی ( )09122146212خانم دکتر رمضانی رییس انجمن آمادگی جسمانی تماس بگیرید.
-16در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات بسکتبال با تلفن( )09123394379خانم ملک رییس انجمن بسکتبالتماس بگیرید.
-17در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات والیبال با تلفن ( )09126351130آقای یارقلی دبیر انجمن والیبال تماس بگیرید.
-18در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات شطرنج با تلفن( )09122052918آقای ابراهیم زاده دبیر انجمن شطرنج تماس بگیرید.
جدول یک: ارسال معرفی نامه دانشجویان به دانشگاهها

-اخرین مهلت ارسال کلیپ ها تاریخ 1400/3/13می باشد.
-
رشته شطرنج در تاریخ 1400/3/7بصورنت آنلاین برگزار می گردد.


رشته میزبان فاکس توضیحات
آمادگی جسمانی دانشگاه الزهرا(س) 021-88049810 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.
طناب زنی دانشگاه الزهرا(س) 021-88049810 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.
والیبال دانشگاه تربیت مدرس 021-82883178 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.
دوچرخه سواری دانشگاه تربیت مدرس 021-82883178 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.
شطرنج دانشگاه تهران 021-66483526 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.
هماهنگی بسکتبال دانشگاه صنعتی شریف 021-66005710 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.

مقررات عمومی برگزاری مسابقات همگانی مجازی جشنواره بهاره سال :1400
-1شرکت در مسابقات برای تمام دانشجویان آزاد میباشد.
-2حضور کلیه شرکت کنندگان تابع قوانین و مقررات آیین نامه عمومی مسابقات دانشجویان می باشد.
-3تمامی پروتکل های بهداشتی مربوط بِه ویروس کرونا رعایت گردد.
-4ممنوعیت پزشکی دانشجویان برای انجام فعالیت های پزشکی مد نظر قرار گیرد.
-5رعایت شئونات و حجاب اسلامی، انضباط ورزشی و احترام به قوانین و مقررات الزامی است .
-6استفاده از عینک ممنوع است.
-7ارائه تصویر کارت دانشجویی معتبر یا گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار الزامی است.
-8تمام موارد پیش بینی نشده در آئین نامه توسط کمیته فنی مسابقات تعیین میشود.
-9کلیه ویدیوها در سامانه ستاو /
https://setav.ir/stay-homeدر بخش مسابقات مربوطه بارگزاری گردد. از ارسال ویدیو در واتس آپ و .... خودداری شود.
-10دانشگاه ها موظفند مشخصات نفرات شرکت کننده در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای به کمیته برگزاری مسابقات
طبق جدول ذیل به دانشگاه میزبان ارائه نمایند.
-11دانشجویان می تواند در هر دو مدل مسابقه طناب زنی شرکت نمایند، اما در صورت کسب امتیاز کامل تنها یک بار به عنوان نفر برتر معرفی و جایزه خواهند گرفت.
-12از در اختیار قراردادن شماره تماس روسای انجمن ها، دبیران و کادر برگزاری مسابقات به دانشجویان خودداری نمایید. هرگونه سوال یا ابهام در قوانین و مقررات از
سوی کارشناسان دانشگاهها پیگیری و اطلاع رسانی گردد.

-13در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات دوچرخه سواری با تلفن()09124099791آقای صفاپور رییس انجمن دوچرخه سواری تماس بگیرید.
-14در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات طناب زنی با تلفن( )09126764855خانم زهرا روزبهانی دبیر انجمن آمادگی جسمانی تماس بگیرید.
-15در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات آمادگی جسمانی ( )09122146212خانم دکتر رمضانی رییس انجمن آمادگی جسمانی تماس بگیرید.
-16در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات بسکتبال با تلفن( )09123394379خانم ملک رییس انجمن بسکتبالتماس بگیرید.
-17در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات والیبال با تلفن ( )09126351130آقای یارقلی دبیر انجمن والیبال تماس بگیرید.
-18در صورت داشتن هرگونه سوالی در خصوص مسابقات شطرنج با تلفن( )09122052918آقای ابراهیم زاده دبیر انجمن شطرنج تماس بگیرید.
جدول یک: ارسال معرفی نامه دانشجویان به دانشگاهها

-اخرین مهلت ارسال کلیپ ها تاریخ 1400/3/13می باشد.
-
رشته شطرنج در تاریخ 1400/3/7بصورنت آنلاین برگزار می گردد.


رشته میزبان فاکس توضیحات
آمادگی جسمانی دانشگاه الزهرا(س) 021-88049810 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.
طناب زنی دانشگاه الزهرا(س) 021-88049810 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.
والیبال دانشگاه تربیت مدرس 021-82883178 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.
دوچرخه سواری دانشگاه تربیت مدرس 021-82883178 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.
شطرنج دانشگاه تهران 021-66483526 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.
هماهنگی بسکتبال دانشگاه صنعتی شریف 021-66005710 دانشگاه ها موظفند معرفی نامه شرکت کنندگان در مسابقات(نام و نام خانوادگی، شماره
دانشجویی و رشته تحصیلی) را طی نامه ای برای میزبان مسابقات ارسال نمایند.

آئین نامه مسابقات مجازی رشته آمادگی جسمانی همگانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر
کشور (جشنواره بهاره )1400
مقررات فنی:

-1ورزشکاران در منزل یا فضای آزاد یا باشگاه بدون آیتم ها را به تعداد درج شده انجام می دهند و ویدیو را بدون
ویرایش با هر گونه نرم افزاری به صورت خام در سامانه ستاو به آدرس
https://setav.ir/stay.homeدر بخش
مسابقات مربوطه بارگذاری کنند.
-2فیلمبرداری باید بصورت ثابت انجام پذیرد و تمام صحنه اجرا برنامه بدون جا به جایی دوربین در طول فیلم
برداری مشاهده شود.
-3قبل از شروع حرکت نام و نام خانوادگی و نام دانشگاه محل تحصیل را واضح در ویدیو اعلام شود.

تجهیزات مورد نیاز:
- استپ( ارتفاع 10سانتی متر برای دختران و ارتفاع 20سانتی متر برای پسران)
- چسب پهن کاغذی
- تشک( 1عدد)
- کرنومتر
- دوربین

قوانین و نحوه برگزاری مسابقه و امتیازدهی:
مسابقات دردو بخش دختران و پسران برگزار می شود. محدودیتی در خصوص تعداد دانشجویان شرکت کننده از هر
دانشگاه وجود ندارد. هر شرکت کننده 3آیتم شنا، پرش بر روی استپ و دراز و نشست (دختران 1ست)، پسران(2
ست) را با رعایت موارد زیر اجرا کند. انتخاب زاویه مناسب دوربین به نحوی که چهره بازیکن و اجرای آن قابل
تشخیص باشد. در صورت انجام هر گونه خطا فرد باید حرکات را به پایان برساند. ثبت رکورد با شروع اولین حرکت
انجام می شود.

به 3نفر برتر جایزه و حکم تعلق می گیرد.
آیتم .1حرکت چابکی
با چسب کاغذی یک به علاوه مطابق شکل زیر رسم می کنید و 7بار مطابق فلش بر روی هر خانه می پرد.
خطا: در صورتیکه پای فرد خط ها را لمس کند خطا محسوب شده و به ازای هر خطا 3ثانیه به فرد اضافه می شود.
آیتم .2حرکت شنا

آزمودنی روی تشک بر روی شکم دراز کشیده و دستها (رو به جلو) را به اندازه عرض شانه باز کرده و در حالی که پشت صاف و سر رو به بالا میباشد، پنجهی پای خود را به عنوان محور بدن قرار میدهد. سپس آزمودنی بدن را با صاف کردن آرنجها از زمین جدا میکند (آرنجها باید صاف شوند) و سپس در برگشت تا جایی که سینه، زمین را لمس کند و یا آرنج ها به زاویه 90
درجه برسد، خود را پایین میآورد (شکم و لگن نباید با زمین برخورد داشته باشد) . این حرکت پیدرپی تا 20شماره انجام میگیرد. در دختران حرکت به صورت تعدیل شده اجرا می شود به طوری که فرد دست ها (رو به جلو) را به اندازه عرض شانه باز کرده و در حالی که پشت صاف و سر رو به بالا میباشد، زانو خود را روی زمین به عنوان نقطهی محوری بدن قرار می دهد. باسن و
بدن فرد باید در یک امتداد قرار گیرند و ورزشکار با خم و صاف کردن آرنج حرکت را انجام میدهد. سینه ورزشکار باید تا نزدیک به زمین پایین بیاید. 
خطا: وقتی فرد قادر به حفظ الگوی ذکر شده نباشد و به ازای هر خطا 5ثانیه به زمان فرد اضافه می شود.
آیتم .3پرش بر روی استپ از روبرو
فرد روبروی استپ قرار می گیرد و 25حرکت جفت پا به بالا و پایین می پرد( هر رفت و برگشت 1شماره محسوب
می شود.)
خظا: در صورتی که تعادل فرد به هم بخورد یا پرش به بالا یا پایین صورت یک پا انجام شود به ازای هر خطا 3ثانیه
به فرد اضافه می شود.

آدرس کوتاه :