نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فصلنامه توسعه اجتماعی

فصلنامه توسعه اجتماعی


فصلنامه توسعه اجتماعی      (توسعه انسانی سابق)

 صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر علی‏ حسین حسین‏ زاده

سردبیر: دکتر سید عبدالحسین نبوی

هیأت تحریریه:

دکتر فرهنگ ارشاد                        استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر صمد کلانتری                        استاد گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر محمدتقی آزادارمکی                 استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه تهران

دکتر جعفر هزارجریبی                   استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی­ محمد قدسی                    دانشیار گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر علی هاشمیان­ فر                    دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر امیر ملکی                           دانشیار گروه جامعه ­شناسی دانشگاه پیام نور

دکتر سید عبدالحسین نبوی               استاد  گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز روزمه

دکتر کریم رضادوست                   دانشیار گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدالرضا نواح                     دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر معصومه باقری                    دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز