نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سمینارهای هفته پژوهش دانشکده اقتصاد

سمینارهای هفته پژوهش دانشکده اقتصاد


سمینارهای هفته پژوهش دانشکده اقتصاد


دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

سمینارهای علمی

 هفته پژوهش 1395

ردیف

موضوع

ارائه دهنده

زمان

ساعت

مکان

سمینار علمی

1

روش های منبع یابی و اهمیت آن در نوشتن پایان نامه 

دکتر حسین ملتفت

سه شنبه 23/9/95

30/13-30/12

سالن سمینار دانشکده

2

بورس و تجارت


-آشنایی با مفاهیم بورس

- معرفی انواع اوراق بهادار

-اسناد خزانه اسلامی

- آشنایی با سرمایه گذاری در بورس
- روش های تامین مالی شرکت ها
دکتر مجتبی قربان نژاد
دوشنبه 22/9/95
30/16-30/15سالن سمینار دانشکده

سمینار های نیاز شناسی

3

بررسی اوراق مسکوک

 

 

سید عادل خراسانی و فرهاد ترحمی

 

 

 

4

بررسی وضعیت سرمایه گذاری در استان خوزستان طی سال های گذشته ( نقاط قوت، ضعف، چاش ها و راهکار)

 

دوشنبه22/9/95

25/10-10

سالن سمینار دانشکده

5

اقتصاد مقاومتی، از مفهوم تا مبنا

سه شنبه  23/9/95

25/10-10

سالن سمینار دانشکده

6

بررسی وضعیت اقتصادی استان خوزستان

11-30/10

7

بررسی وضعیت صنعت بیمه استان خوزستان طی سال های گذشته

حمید صالحی

 

چهارشنبه24/9/95

25/10-10

سالن سمینار دانشکده

8

بررسی وضعیت منابع، مصارف و مطالبات بانکی استان خوزستان

11-30/10

9

احصاء و بررسی قوانین و مقررات مخل در کسب و کار استان

یوسف الباجی

 

 

چهارشنبه24/9/95

25/11- 11

سالن سمینار دانشکده

10

بررسی زمینه ها و الزامات مورد نیاز در ایجاد پنجر، واحد خدمات شهری و نقش آن در سالم سازی کسب و کار استان

12-30/11