نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشی هئیت رئیسه دانشگاه شهید چمران با حضور ریاست و مدیران گروه های آموزشی دانشکده، در دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی روز سه شنبه 9/11/86 برگزار می گردد.

جلسه آموزشی هئیت رئیسه دانشگاه شهید چمران با حضور ریاست و مدیران گروه های آموزشی دانشکده، در دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی روز سه شنبه 9/11/86 برگزار می گردد.


جلسه آموزشی هئیت رئیسه دانشگاه شهید چمران با حضور ریاست و مدیران گروه های آموزشی دانشکده، در دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی روز سه شنبه 9/11/86 برگزار می گردد.

جلسه  آموزشی هئیت رئیسه دانشگاه شهید چمران با حضور ریاست دانشکده،معاونت تحصیلات تکمیلی،معاون آموزشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده، در دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی روز سه شنبه 9/11/86 برگزار می گردد.