نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره عذا به نفع کودکان مبلا به سرطان

جشنواره عذا به نفع کودکان مبلا به سرطان


جشنواره عذا به نفع کودکان مبلا به سرطان

به همت دانشجویان رشته مدیریت و موسسه خیره مشک جشنواره عذا به نفع کودکان مبلا به سرطان در دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار شد. در این کار خیر اعضاء محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان شرکت نمودند. از این جشنواره اسقبال شد.