تفاهم نامه همکاری علمی و پژهشی بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه با دانشگاه شهید چمران اهواز

تفاهم نامه همکاری علمی و پژهشی بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه با دانشگاه شهید چمران اهواز


قابل توجه دانشجویان

تفاهم نامه همکاری علمی و پژهشی بکارگیری نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه با دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس کوتاه :