تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان گروه مدیریت

تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان گروه مدیریت


تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان گروه مدیریت

دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت امروز دوشنبه مورخ 6/10/95 در سالن سمینار برگزار می گردد:

 

1- عنوان"بررسی تأثیر آزار جنسی و استرس شغلی بر بروز رفتار غیرکارکردی کارکنان با توجه به نقش واسطه­ای تنیدگی شغلی (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های بزرگ اهواز)"

به راهنمایی: دکتر مهدی نداف و

استاد مشاور: دکتر کورش زارع،

ارائه دهنده خانم نازنین مکوندی

تاریخ و ساعت دفاع روز دوشنبه 6/10/95 ساعت 10

 

2-  عنوان"بررسی تأثیر کسب دانش از رسانه­های اجتماعی، جهت گیری بازارو قابلیت های راهبردی رسانه اجتماعی بر نوآوری برند با نقش تعدیل­گرقابلیت­های راهبردی رسانه اجتماعی"

به راهنمایی: دکتر عبدالهادی درزیان عزیزی و

استاد مشاور: دکتر ادریس محمودی


ارائه دهنده آقای محسن آمیان

تاریخ و ساعت دفاع روز دوشنبه 6/10/95 ساعت11

آدرس کوتاه :