نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازنشسته ها

بازنشسته ها


کارکنان بازنشسته

اساتید بازنشسته

خانم نسرین هاشمی

 آقای علی نریموسایی

آقای احمد طیبی

خانم یاسینی

آقای جهانگیر هاشم پور


گروه های آموزشی

اقتصاد:

عنایت اله فخرایی

آقای علی اصغر اسفندیاری

آقای سید محمد تقی سید صدر

آقای احمد ذیحجه زاده

آقای جهانمیر پیش بین

علوم اجتماعی

دکتر فرهنگ ارشاد

دکتر سید عبدالحسین نبوی

آقای رشید شایگان پور

خانم اله موالی زاده

حسابداری

دکترمحسن دستگیر

دکتر محمد رضا طاهری

دکتر ابراهیم الیزه ای

خانم سکینه غنیمی فرد

مدیریت

دکتر منصور صمدی

آقای عبدالعزیز هدایتی