نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولویت های تحقیقاتی برق منطقه ای خوزستان در سال 1395

اولویت های تحقیقاتی برق منطقه ای خوزستان در سال 1395


اولویت های تحقیقاتی برق منطقه ای خوزستان در سال 1395

اولویتهای تحقیقاتی برق منطقه ای خوزستان برای سال 1395
حتما بعد از ارسال نسخه پروپوزال به واحد تحقیقاتی منطقه ای برق  نسخه ای نیز جهت پیگیری به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  ارسال گردد.

kzrec.co.ir  سازمان منطقه ای خوزستان
satab.tavanir.org.ir/    سامانه تحقیقات توانیر