نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الویت های پژوهشی منطقه ای برق باختری سال1395

الویت های پژوهشی منطقه ای برق باختری سال1395


الویت های پژوهشی منطقه ای برق باختری سال1395

الویت های پژوهشی منطقه ای برق باختری سال 1395:
لیست اولویت های تحقیقاتی سال 1395 شرکت سهام  برق  منطقه ای  باختر در سایت شرکت به آدرس :  www.brec.ir موجود می باشد. پژوهشگران فرم 13 صفحه ای اولویت های مذکور را دانلود و حداکثر تا تاریخ  25/07/1395  درخواستهخای خود را ارسال نمایند