معاون پژوهشی ، فناوری و ارتباط با جامعه

آیکون صفحه

نام ونام خانوادگی : احمد صلاح منش

مدرک تحصیلی : دکترا علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی 

تلفن تماس مستقیم: ۳۳۳۶2577(۰۶۱)

تلفن داخلی : 4403

پست الکترونیک: salahmanesh@scu.ac.ir 

مشاهده صفحه  پژوهشی  دکتر  احمد صلاح منش