معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی فعلی

آیکون صفحه

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین ملتفت 

آموزش دانشکده :  ۳۳۳۳۶۴۵۶ ۰۶۱
تلفن داخلی : 4416

پست الکترونیک: Moltafet_h@scu.ac.ir