مجله دانش پژوهش حقوق

مجله دانش و پژوهش حقوق دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی اهواز

مجله دانش و پژوهش حقوق

مدیرمسئول: دکتر حسین آقایی جنت مکان

سردبیر: دکتر پژمان محمدی

مسئول دفترمجله:  خانم فرهادی راد   تلفن 4500

 شورای نویسندگان (به ترتیب الفبا)

حسین آقایی‌جنت‌مکان                  استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

محمدعلی اردبیلی                      استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

حمید ابهری                             دانشیار دانشگاه مازندران

حسین شریفی طراز کوهی            دانشیار دانشگاه امام حسین(ع)

عبداله شمس                           استاد دانشگاه شهیدبهشتی تهران

یزداله طاهری نسب                   استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

محمود کاشانی                         استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

پژمان محمدی                           دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

نسرین مهرا                            استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

غلامحسن مزارعی                    استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز           

علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی            استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

نورمحمد نوروزی                     استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
 

عنوان نشریه* به زبان فارسی

عنوان نشریه* به زبان انگلیسی

نام اختصاری

پست الکترونیک سردبیر

زبان نشریه**

دانش و پژوهش حقوقی

Academic Journal of Knowledge and Research of Law

AJKRL

Mehryar1381@yahoo.com

فارسی-انگلیسی