راهنمای تلفن دانشکده

 

     

 

ریاست دانشکده

فکس

دکترحسن فرازمند

33331216 33337411

مجله توسعه اجتماعی

خانم زهرا نریموسایی

4469

33339711

مسول دفتر ریاست

خانم عاطفه عزیزی

4400   -    4401-4402

مجله اقتصاد مقداری

خانم آزاده بدوی

4410        33335664

دبیرخانه ریاست

خانم فرشته مرادی

4404 33337975

مجله بررسی های حسابداری

خانم الهام فرهادی راد

4500- 33362576

امور دفتری دبیرخانه

خانم گلی اسدی

4405

مجله دانش و پژوهش حقوقی

خانم الهام فرهادی راد

4491

33362575

کارپرداز- امین اموال

خانم بدوی

4423

مسئول دفتر گروه اقتصاد

خانم لادن گلپرست

4470

انبار

آقای ابراهیم بنیانی

4419

گروه اقتصاد

آقای سیدجواد آقاجری

4471

مرکز کامپیوتر

آقای عیسی جعفری

4409

گروه اقتصاد

دکتر حسن فرازمند

4472

مرکز تحقیقات

خانم پریسا جوادی زاده

4407

گروه اقتصاد

دکتر منصور زراء نژاد

4473

مرکز تحقیقات

خانم رویا شجاع سیاهی

4407

گروه اقتصاد

دکتر سیدمرتضی افقه

4474

عامل ذیحساب

آقای داریوش حسام پور

4408

گروه اقتصاد

دکتر احمد صلاح منش

4475

دفتر گروه حقوق

خانم فرنوش آصفی نژاد

4440

گروه اقتصاد

دکتر سیدعزیز آرمن

4476

گروه حقوق

دکتر رشید انصاریان

4441

گروه اقتصاد

دکتر عبدالمجید آهنگری

4477

گروه حقوق

دکتر پژمان محمدی

4442

گروه اقتصاد

دکتر مسعود خداپناه

4478

گروه حقوق

دکتر نورمحمد نوروزی

4443

گروه اقتصاد

دکتر امیرحسین منتظرحجت

4489

گروه حقوق

دکتر منصور عطاشنه

4444

گروه اقتصاد

آقای یعقوب اندایش

4453

گروه حقوق

دکتر یزداله طاهری نسب

4445

گروه اقتصاد

دکتر ابراهیم انواری

4434

گروه حقوق

آقای حسین ایزدی

4446

گروه اقتصاد

دکتر امین منصوری

4418

گروه حقوق

دکتر سیدمحمد حسن ملائکه پور

4447

مسئول دفتر گروه مدیریت

خانم اسفندیاری

4430

گروه حقوق

دکتر حسین آقایی

4448

گروه مدیریت

آقای عبدالحسین نیسی

4431

گروه حقوق

آقای ابراهیم سرخه

4449

گروه مدیریت

آقای محمد آیتی مهر

4431

گروه حقوق

دکتر ایرج حسینی صدرآبادی

4449

گروه مدیریت

دکتر فرج اله رحیمی

4432

گروه حقوق

دکتر خلیل احمدی

4447

گروه مدیریت

دکتر حسنعلی سینایی

4433

گروه حقوق

دکتر غلامحسن مزارعی

 

گروه مدیریت

دکتر ادریس محمودی

4434

گروه علوم سیاسی

دکترسیدمحسن آل سیدغفور

4481

گروه مدیریت

خانم اسلام فاخر

4435

گروه علوم سیاسی

دکتر آسیه مهدی پور

4415

گروه مدیریت

دکتر جیران محمدی

4436

 

دکتر فرشاد رومی

 

گروه مدیریت

دکتر بلقیس باورصاد

4437

 مسئول دفتر گروه حسابداری

خانم اسفندیاری

4450

گروه مدیریت

دکتر عبدالهادی درزیان

4437

گروه حسابداری

دکتر سیدحسین سجادی

4451

گروه مدیریت

دکتر مهدی نداف

4439

گروه حسابداری

دکتر محمدرمضان احمدی

4452

گروه مدیریت

دکتر علی مهرابی

4482

گروه حسابداری

آقای بابک عابدی  صدقیانی

4453

 

 

 

گروه حسابداری

آقای محمدحسین قلمبر

4454

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکترسیدمحسن آل سیدغفور

4416-33335363

گروه حسابداری

دکتر  سیدعلی واعظ

4455

آموزش

خانم مرضیه فرزام نیا

4411

گروه حسابداری

دکتر ولی خدادادی

4457

آموزش

خانم سحر میری

4412

گروه حسابداری

آقای علی شجاعی

4458

آموزش

خانم مریم محقق

4412

دفتر گروه علوم اجتماعی

خانم نریموسایی

4460

آموزش

خانم سیما بحرینی نژاد

4412

گروه علوم اجتماعی

 

4461

آموزش

خانم پوران نوذری

4411

گروه علوم اجتماعی

خانم الهه موالی زاده

4462

آموزش

خانم صمدی

4413

گروه علوم اجتماعی

دکتر کریم رضادوست

4463

آموزش

خانم لیلا مزاری

4413

گروه علوم اجتماعی

دکتر علی حسین حسین زاده

4464

آموزش

خانم خدیجه بندری

4411

گروه علوم اجتماعی

دکتر معصومه باقری

44465

امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

خانم مهناز عذاری اهوازی

4414

گروه علوم اجتماعی

آقای حسین ملتفت

4466

امور آموزشی تحصیلات تکمیلی

خانم طالقانی اصل

4414

گروه علوم اجتماعی

آقای عزیز حزباوی

4466

امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی

خانم مهناز عذاری اهوازی

4501       33362577

گروه علوم اجتماعی

دکتر عبدالرضا نواح

4467

خدمات

نادی طایی

4406

آمفی تئاتر

 

4499

آبدارخانه طبقه سوم

آقای سیدحسن سیدلطیفی

4496

زیراکس خصوصی

 

4428

ابدارخانه طبقه دوم

آقای رضا نازاری

4497

معاون پژوهشی

دکترحسین ملتفت

4403

آبدارخانه ساختمان قدیم

آقای امیرعباس خیری زاده

4498

واحد حسابداری دانشکده

داریوش حسام پور

4408

نامه رسان آقای  سید حسید سید لطیفی 4496