شنبه, 2 تير 1397 

 Description: http://economics.scu.ac.ir/_economics/images/quality_style.jpg

فصلنامه علمي-پ‍‍‍ژوهشي   
اقتصاد مقداری
(بررسي هاي اقتصادي سابق
پي گيري مقالهاﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدي ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم (ISC) ﺑﻪ آدرس  (www.isc.gov.ir )، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎزي ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري (اﯾﺮان ژورﻧﺎل) ﺑﻪ آدرس (www.ricest.ac.ir) ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ (SID) ﺑﻪ آدرس (www.sid.ir) و ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آدرس (www.magiran.com) ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ.


کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8