يکشنبه, 4 آبان 1393 English          
اطلاعيه هاي مهم

ارسال مقالات به فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد مقداري(بررسيهاي اقتصادي سابق)چاپ...

ارسال مقالات به دفتر فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد مقداري (بررسی های اقتصادی)

وب سایت مجله علمی - پژوهشی  اقتصاد مقداری


http://jqe.scu.ac.irاشتراك فصلنامه اقتصاد مقداري


پست الكترونيك : jqe@scu.ac.ir
 

 مدير داخلي: ابراهيم انواري

حروف نگاری و صفحه آرايي:  آزاده بدوی

  تلفن: 3335664-0611      نمابر: 3335664-0611


مسئول واحد فناوری اطلاعات : عیسی جعفری، تلفن داخلي 4409 ، jafari.e@scu.ac.ir
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211

ajaums

دندان

energy exploration

مجله طراحی وب