پنج‌شنبه, 25 مرداد 1397
اطلاعات علمی و پژوهشی دکترسيد حسين سجادی چاپ...

دكتر سيد حسين سجادي 

مرتبه عملي : استاد  پايه 29

تلفن محل كار: 3331216

تاريخ استخدام: 31/6/1375

دورنگار: 3337411

پست الكترونيكي sajadi@scu.ac.ir

 

1) مدارك تحصيلي

كارشناسي: حسابداری - دانشگاه شهید چمران (1367)

كارشناسي ارشد: حسابداری- دانشگاه تهران (1370)

دکتري: حسابداری، دانشگاه تهران، ایران (1377)

 

آقای دکتر سید حسین سجادی در تاریخ 12/6/1390 به درجه­ی استاد تمامی نائل آمده است بخشی از فعالیت های پژوهشی و آموزشی نامبرده به شرح زیر است:

 

2) فعاليت های آموزشي

2-1) تدريس دروس كارشناسي

حسابرسی

حسابداری مالی

مدیریت مالی

 

2-2) تدريس دروس كارشناسي ارشد

حسابداری مدیریت

تئوری حسابداری

سیستم­های اطلاعاتی حسابداری

حسابرسی پیشرفته

روش تحقیق پیشرفته

 2-3) تدريس دروس دوره دكتري

تئوري حسابداري

حسابداري بين المللي

سمينار در حسابداري

حسابداری مدیریت و کنترل هزینه 

  

 

3) فعاليت های پژوهشي

3-1) مقالات چاپ شده در مجلات علمي

1- مفاهیم بنیادین در حسابرسی،  بررسی های حسابداری، دانشگاه تهران، ص66-53،  زمستان 1373 و  بهار 1374.

2- کاربرد مفهوم ارزش افزوده در تصمیمات اقتصادی، تحقیقات مالی، دانشگاه تهران- ص86-68 زمستان 1373 و بهار 1374.

3- عوامل مرتبط با سود غیر منتظره و رابطه آن با قیمت سهام،  بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دانشگاه  تهران- ص60-34 تابستان و پاییز 1377.  

4-  نگرشی10 ساله بر تئوریهای اثباتی حسابداری، بررسیهای حسابداری، دانشگاه تهران، ص 58- 45 ص تابستان و پائیز 1374.

 5- محدودیت ها و تنگناهای مالی شرکتهای تعاونی، فصلنامه همیار، اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان، ص 17-12، 1380.  

6- کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، 1381.

7- روشهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای تعاونی، فصلنامه همیار،  اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان دولت، ص123-118، 1381.

8- خصوصیات سیستمهای حسابداری صنایع استان خوزستان،  فصلنامه مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، 1381.

9- رابطه تعدیلات سنواتی صورتهای مالی با قیمت سهام، اندازه و عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران،  فصلنامه بررسیهای اقتصادی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران،1381.

10- منافع اقتصادی حسابرسی شرکت­ها، فصلنامه همیار، اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان، 1382.

11- سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات ایران از دیدگاه مدیران مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، 1382.

12- ارزیابی روش های تسویه حساب با سهامداران شرکت های تعاونی، فصلنامه همیار، اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان، 1381.

13- شناسایی موانع توسعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکتهای تولیدی استان خوزستان، مطالعات مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی،  1382.

14- سودمندی حسابرسی صورتهای مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دانشگاه تهران، 1382.

 15- Iran Auditing  Organization: Information and Control Source for Auditing Profession,              Iranian  JournaL of Informatin Science and Technology, 2004.

 16- Usefullness of Independent Auditor´s Report, Journal of Social Science and Humanities, 2003.                     

17- عوامل افزاینده­ی استقلال حسابرس مستقل، مجله­ی بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، شماره­ی40، تابستان 1384

18- کاربرد روش­های تحلیلی در حسابرسی، مجله­ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره­ی 43، 1384.

 

  19- Foctors Affecting Bias in  Management Earning Forcasts, Journal Science  University, Vol. 26, No. 1, Spring 2007 . & Humanities of Shiraz

20- حسابداري زيست محيطي، مجله ي حسابدار، شماره ي 186، شهريور ماه 1386

 21- مقایسه­ی استاندارد­های حسابرسی برآورد­های حسابداری، مجله­ی حسابدار، شماره­ی 190، دی ماه 1386

22- عوامل مؤثر بر طراحی ساختار سرمایه شرکت­های کوچک و متوسط، مجله­ی حسابدار، شماره­ی 191، بهمن 1386

23- Evaluation of the Effectiveness of Accounting Information Systems, 2008, International Journal of Information Science & Technology, Volume 6.No. 2.

24- تئوري محدوديت، 1387 ، فصل نامه­ي دانش و پژوهش حسابداري، انجمن حسابداري ايران، سال چهارم، شماره­ي 12.

25- نقش منابع انساني حرفه­اي سازمان حسابرسي در توسعه حسابداري، 1387، فصلنامه­ي توسعه انساني، دوره­ي دوم، شماره­ي سوم.

26- عوامل موثر بر سود آوري شركت­هاي بورسي، 1386، مجله تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره 80.

 27- پيش­بيني ورشكستگي شركت­ها با استفاده از مدل لوجيت، 1387 ، فصلنامه­ي پژوهش­نامه اقتصادي، پژوهشكده اقتصادي، شماره چهارم (31).

28- عوامل موثر برمديريت سود شركت­هاي بورسي، 1387، فصلنامه پزوهش نامه اقتصادي، پژوهشكده اقتصادي، شماره 2.

29- بررسي عامل­هاي ريسكي موثر بر بازده سهام شركت­هاي فعال در صنعت پتروشيمي، 1388، پژوهش ­نامه­ي علوم اقتصادي، دانشگاه مازندران، شماره 32.

30- بررسي ساختار سرمايه شركت­هاي كوچك و كارآفرين، 1386، تحقيقات مالي دانشكده مديريت دانشگاه تهران، دوره­ي نهم شماره 24.

31- ضرورت ايجاد كميته­ي حسابرسي صاحبكار، 1385 ، مجله­ي مطالعات حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي، شماره 15.

32- تاثير خدمات غير حسابرسي و وابستگي اقتصادي حسابرس به صاحبكار بر استقلال حسابرسان، 1386، مجله­ي مطالعات حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي، شماره 19.

33- عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسي، 1386، فصلنامه­ي مطالعات حسابداري، 1386، فصلنامه­ي مطالعات حسابداري دانشگاه علمه طباطبايي، شماره 18.

34- تاثير ويژگي­هاي موسسه حسابرسي و صاحبكار بر حق­الزحمه حسابرسي، 1386، مجله بررسي­هاي حسابداري و حسابرسي دانشگاه تهران، شماره 49.

35-عوامل كاهنده استقلال حسابرس مستقل، 1388، مجله پيشرفتهاي حسابداري، دانشگاه شيراز 

 36- بررسي رابطه بين گواهي هاي ايزو و سود آوري شركت ها، 1388، مجله ي تحقيقات حسابداري، انجمن حسابداري ايران.   

    37- Association Between Components of Income Statement, Components of Cash Flow the Statement and StockReturns,Business Intelligence Journal January. 2010 Vol. 3 No. 1 

 

38- ويژگي هاي غير مالي موثر بر كيفيت گزارشگري، بررسي هاي حسابداري - وحسابرسي، شماره 257 1388

39- شناسايي عوامل مرتبط با ميزان موفقيت شركت هاي كوچك صنتعي، مجله ي دانشور، شماره  1388،13                

40- عوامل موثر بر سودمندي سيستم اطلاعاتي حسابداري، خرداد 1388، مجله حسابدار، شماره 207

41- بررسي رابطه متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص كل قيمت سهام در بورس تهران، مجله تحقيقات حسابداري، تابستان 1389، شماره 6

42- چرخش اجباري حسابرسي و اثرات آن، مجله حسابدار رسمي تابستان 1389 ،شماره 10.

43- كاربرد تكنيك هاي تحليلي در بورس تهران، مجله ي پژوهشنامه ي اقتصادي، شماره ي 7، تابستان 1389

44- رابطه ي متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص بازده ي نقدي سهام، مجله ي پژوهشنامه ي علوم اقتصادي، سال دهم، شماره ي 39نيمه ي دوم سال 1389

45- رابطه ي بين هزينه ي تبليغات و ارزش شركت با معيار Q tobin مجله بورس اوراق بهادار ، سال سوم، شماره ي 9، بهار 1389

46- حسابداري بهاي تمام شده ي تاريخي يا ارزش هاي منصفانه، مجله ي دانش و پژوهش حسابداري، سال ششم، شماره ي 21، تابستان 1389

47- تاثير كيفيت حسابرسي بر مديريت سود، مجله ي حسابدار رسمي، سال ششم، شماره ي 12، بهار 1390 

48- كاربرد تئوري آربتراژ در بورس اوراق بهادار، مجله ي تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره ي 194 ، بهار 190

 49- رابطه ی بین ویژگی های خاص شرکت ها و تعدیلات سنواتی آنها، مجله ی پژوهش های تجربی حسابداری مالی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، شماره ی 2 ، زمستان 1390.

50- بررسی شیوه های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری سودی آوری آینده...، مجله ی دانش حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 3، بهار 1391.

51- بررسی تاثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت های بورسی ، مجله ی حسابداری مالی، دانشگاه آزاد واحد مبارکه،  شماره ی 9، بهار 1390 .

52- پیش بینی بازده سهام با استفاده از متغیرهای حسابداری با رویکرد رگرسیون خطی و شبکه های عصبی، مجله نظریه های نوین حسابداری، دانشگاه آموزش عالی رجاء، شماره ی 2، زمستان 1390 .

53- رابطه ی سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود، مجله ی مطالعات حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی ، شماره ی 29، بهار 1390.

54- تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی، مجله ی پیشرفت های حسابداری، شماره ی 1 تابستان 1391.

55- گزارشگری حسابداری دولتی در برابر گزارشگری حسابداری مالی، مجله دانش و پژوهش حسابداری، انجمن حسابداری ایران، شماره ی 27، زمستان 1390 .

56- بررسی رابطه بین طرح های پاداش مدیران و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های بورسی، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، دانشگاه اصفهان، شماره ی 4، زمستان 1390.

57- تاثیر بکارگیری استانداردهای حسابداری بین المللی بر کیفیت حسابرسی، مجله­ی حسابدار رسمی، شماره­ی 17، بهار 1391

58- رابطه­ی بین ویژگی های خاص شرکت ها و تعدیلات سنواتی آنها، فصل نامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی، شماره ی 2، دی ماه 1390

59- رابطه­ی بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام، دانش حسابداری، شماره ی 12، بهار ماه 1392

60- رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن اطلاعاتی حسابداری، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، شماره­ی 10، زمستان 1391

61- تاثیر اقلام غیر مترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموار سازی سود، فصلنامه­ی تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره ی 17، بهار 1392

62- تاثیر درآمدهای تاریخی و الگوهای تقسیم سود بر محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی در زمان کاهش درآمدها، فصلنامه ی دانش و پژوهش حسابداری، شماره­ی 34، پاییز 1392

63- تاثیر فرآیند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده، فصلنامه­ی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره ی 21، زمستان 1392

64- تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه­ی سرمایه سهام عادی، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری ، شماره­ی 10، زمستان 1392

65- تاثیر چسبندگی هزینه بر تقارن زمانی سود با تاکید بر ارتباط میان چسبندگی هزینه و محافظه کاری شرطی، فصلنامه دانش حسابداری شماره­ی ، 16، بهار 1393

66- تاثیر معیارهای کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های بورسی، فصلنامه دانش حسابرسی، دیوان محاسبات کشور، شماره­ی 50، بهار 1392

67- پیش بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، فصل نامه­ی تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره ی 24، زمستان 1393

 

 

3- 2) مقالات ارائه شده در كنفرانسها ( داخلي و خارجي)

1- توانمندیها و محدودیت های بورس اوراق بهادار تهران، 1380.

2- امنیت شغلی در حسابداری، 1382.

3- شیوه های همسویی منافع مالکان و مدیران شرکتهای سهامی عام ، 1382.

4-  نقدی بر آموزش حسابداری ایران، 1380.

5-  ارزیابی معیارهای خرید سهام در بورس اوراق بهادار تهران، 1383.

6-  فرصت ها و تهدید های حسابرسی داخلی در ایران، 1383.

7- محدوديت­هاي فرا روي حسابرسي داخلي،1385

8- فرصت­هاي فرا روي حسابرسي داخلي، 1385

9- بررسي ساختار سرمايه شركت­هاي كارآفرين، 1386

 

  3-4) پايان نامه هاي تحصيلي

3-4-1) به عنوان استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد

1- تأثیر تعدیلات سنواتی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، حبیب وحیدیان، مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1378.

2- کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری،  محمد علی معتمدی، مدیریت مالی،  دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1379.

3- نقش سازمان حسابرسی بر اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی،  سید محمد میرتونی، حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - 1381.

4- شناسایـی موانع توسعـه سیستمهـای اطلاعاتی حسابداری رایانه ای در شرکتهای استان خوزستان، سید محسن طباطبائی نژاد، حسابداری، دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی- 1380.

5-  بررسی خصوصیات سیستمهای حسابداری صنایع استان خوزستان، محمد مهدی رزاقی، حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی -1380.

6-  نقش دیوان محاسبات کشور در حسابرسی سازمانهای ...، رضا جامعی، حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،1381 .

7-  بررسی سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی، لادن ناصح، حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1381.  

8-  کاربرد روشهای تحلیلی حسابرسی توسط حسابرس مستقل، سهراب  استا، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1382.

9-  شناسایی عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس از دید گاه حسابداران رسمی، مهدی ابراهیمی مند، دانشکده  اقتصاد و علوم اجتماعی، 1382.

10- ارزیابی اثر بخشی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری، حسین هاشم نژاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1383.

11- تأثیر ویژگیهای غیر مالی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، علیرضا جعفری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1383.

12- ضرورت ایجاد کمیته­ی حسابرسی صاحبکار، مجتبی افشاری، 1384، دانشکده­ی اقتصاد و علوم اجتماعی.

13- تأثیر ویژگی­های صاحبکار و مؤسسه­ی حسابرسی بر حق­الزحمه­ی حسابرس مستقل، رضا زارعی، 1384، دانشکده اقتصاد  

14- عوامل مؤثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی، بابک عابدی،1384، دانشکده اقتصاد

15- عوامل مؤثر بر مدیریت سود، حمیدرضا حبیبی، 1385، دانشکده اقتصاد

 16- عوامل مؤثر بر سود­آوری شرکتهای بورسی، وحید محمودی، 1385، دانشکده اقتصاد

17- بررسی تأثیر دریافت گواهی­های ایزو 9000 بر عملکرد مالی شرکت­های بورسی، زهرا معین­فر، 1386، دانشکده اقتصاد

18- بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری مشروط حسابرسی، دلشاد دهقان­فر، 1386، دانشکده اقتصاد

19- بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص­هاي سهام ، هاشم علي صوفي، 1387، دانشكده اقتصاد

20- كاربرد تئوري قيمت گذاري اربيتر اثر در بورس اوراق بهادار تهران، بهروز بادپا، 1388، دانشكده اقتصاد

21- تاثير رشد سود و اندازه آن ...، علي محمودي دانشکده اقتصاد ، 1388 

22- تاثير متغيرهاي مالي بنيادي بر ارزش افزوده، الهام ايوبي دانشکده اقتصاد ، 1388

23- تاثير مديريت سود بر مربوط بودن اطلاعات حسابداري شركت هاي بورسي، مهدي عربي، خرداد 1389 ، دانشكده اقتصاد

24- تاثير سهامداران عمده بر فرآيند هموار سازي سود در شركت هاي بورسي، ميثم جعفري پور، خرداد 1389، دانشكده اقتصاد

25- رابطه بين معيارهاي ارزيابي عملكرد و بازده سالانه سهام شركت هاي بورسي، محمد صادق زارع زاده مهريزي، خرداد 1389، دانشكده اقتصاد

26- رابطه بين هزينه هاي تبليغات و ارزش نامشهود شركت و ريسك آن، مجيد گرگي زاده، خرداد 1389، دانشكده اقتصاد

27- تاثير تداوم انتخاب حسابرس بر كيفيت حسابرسي، صادق قرباني، 1389، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي  

28- بررسی رابطه ی تداوم انتخاب حسابرس و محافظه کاری در حسابداری، حسابداری، مهدی دلفی،  دانشکده اقتصاد، 1390

29- بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه شرکت های بورسی، حسابداری، عبدا... تاج الدینی ، دانشکده اقتصاد، 1390 .

 30- بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر توان سرمایه گذاران برای پیش بینی سودهای آینده شرکت های بورسی، حسابداری، رحیم نیازی، دانشکده اقتصاد، 1391

31- بررسی تاثیر تخصص حسابرس و تداوم انتخاب حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های بورسی ، محسن شیرعلی زاده، دانشکده اقتصاد، 1391.

32- عوامل موثر بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری، جواد نیک کار، دانشکده اقتصاد، 1391.

33- رابطه بین کیفیت حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی، آناهیتا بنی نعمه، دانشکده اقتصاد، 1393

 

3-4-2) به عنوان استاد راهنمای دانشجویان دوره ی دکتری

1- بررسی دستکاری فعالیت های واقعی بنگاه های اقتصادی و تاثیر آن بر عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان، عباس افلاطونی، حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، 1391.

2- بررسی شیوه های استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشگری عملکرد آینده و تاثیر ویژگی های شرکت ها بر شیوه های استفاده از اختیارات مزبور، محمد امید اخگر ، حسابداری، دانشکده اقتصاد، 1390


3-4-3) به عنوان مشاور

1- بررسی تأثیر مشارکت کاربران در طراحی سیستم­های اطلاعاتی حسابداری، سید مهدی حسینی، 1384، دانشکده اقتصاد

2- عوامل مؤثر بر رضایت­مندی کاربران سیستم­های اطلاعاتی حسابداری، سید احمد مرتضایی، 1384، دانشکده اقتصاد

3- پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها با استفاده از مدل لوجیت، جواد مقدم، 1385، دانشکده اقتصاد

 4- تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای بورس، میثم فروغی، 1385، دانشکده اقتصاد

5- عوامل مؤثر بر انحراف در پیش­بینی سود شرکت­ها، حسین ثابت، 1384، دانشکده اقتصاد

6- بررسی رابطه­ی اجزای نقدی تشکیل دهنده صورت سود و زیان و صورت جریان­های نقدی با بازده سهام، محمد امیر اخگر، 1386، دانشکده اقتصاد

7- بررسی عامل­های ریسکی مؤثر بر بازده سهام شرکت­های فعال در صنعت پتروشیمی، پژمان خلیلی، 1386، دانشکده اقتصاد

 

3-5) كتابهاي چاپ شده

1-  مسائل و راه حلها در حسابداری پیشرفته، ترجمه و تألیف سجادی و میرتونی، 1380.

2- سیستم­های اطلاعاتی حسابداری جلد اول- ترجمه­ی دکتر سید حسین سجادی و سید محسن طباطبایی نژاد، انتشارات شهید چمران1385

3- سیستم­های اطلاعاتی حسابداری جلد دوم- ترجمه­ی دکتر سید حسین سجادی، انتشارات دانشگاه شهید چمران، 1385

4- حسابداري مديريت پپيشرفته، 1388، تاليف سيد حسين سجادي، انتشارات دانشگاه شهيدچمران 

5- سرمایه، 1391، تالیف سید حسین سجادی، غلامحسن تقی نتاج و کامران محمدی، انتشارات نوید مهر.

 

3-6) کتاب های در دست چاپ

1-3) حسابداری بین المللی

2-3) حسابرسی پیشرفته

 

4) فعاليت و سوابق اجرائي

1-  نماینده تحصیلی تکمیلی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران،  از 1377 تا 1379.

2-  مدیر گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی از 1377 تا تاریخ 1385

3-  نماینده گروه حسابداری در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران، از سال 1378 تاکنون.

4- عضو شورای مرکز رشد فن آوری خوزستان از سال 1383، ( ادامه دارد).

5- عضو شورای دانشگاه شهید چمران از سال 1393 (ادامه دارد)

6- عضو هیات ممیزه دانشگاه شهید چمران از سال 1393 (ادامه دارد)

7- رئیس کمسیون تخصصی علوم اجتماعی هیات ممیزه دانشگاه شهید چمران اهواز

 

5) عضویت در مجامع علمی و حرفه­ای

1- عضو جامعه­ی حسابداران رسمی ایران

2- عضو انجمن حسابداری ایران.

3- عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستري

4- حسابرس معتمد دیوان محاسبات کشور

5- عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان

 

 6) افتخارات و جوایز علمی

استاد نمونه­ی آموزشی در سال 1383.

پژوهشگر فعال دانشگاه شهید چمران در سال 1385

پژوهشگر برتر دانشگاه شهید چمران در سال 1390.

استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران در سال 1393

 

7) پروژه های تحقیقاتی

1- شناسایی عوامل مرتبط با میزان موفقیت مدیران کارآفرین در شهرستان اهواز

2-  بررسی ساختار سرمایه­ی شرکت های کار آفرین


8) عضویت در هیات تحریریه مجله های علمی پژوهشی

1- مجله پیشرفت های حسابداری، دانشگاه شیراز

2- مجله حسابداری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3- مجله پژوهش های تجربی حسابداری مالی، دانشگاه بین المللی امام خمینی


کارشناس پرتال دانشکده: مهندس عیسی جعفری

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8