دوره های آموزش غیر حضوری کارکنان دانشگاه

دوره های آموزش غیر حضوری کارکنان دانشگاه


آموزش کارکنان دانشگاه

دوره های آموزش غیر حضوری کارکنان دانشگاه

دوره های  کار تیمی و پدافند غیر عامل  برای کارکنان محترم غیر هیات علمی در حال اجرا می باشد.  همکاران برای  گذارندن این دوره ها به موارد زیر توجه نمایند.

شروع  دوره ها  و دسترسی به محتوای آموزشی  1399/08/04    تا  1399/09/10   شروع آزمون الکترونیکی : 1399/08/10

سامانه مورد نیاز برای آموزش غیر حضوری : http://idea.scu.ac.ir/IdeaLMS

صدرو گواهینامه ها : در پایان زمان بندی دوره  1399/09/10

نمایش گواهینامه ها : سامانه فراگیر آموزش  http://idea.scu.ac.ir/IdeaSystem/Login

ساعت دوره ها:  کار تیمی  8 ساعت - پدافند غیر عامل  12 ساعت   نمره قبولی 60 به بالا

منابع دوره:    جزوه کار تیمی     جزوه پدافند غیر عامل

آدرس کوتاه :