جلسه دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری گروه اقتصاد

جلسه دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری گروه اقتصاد


جلسه دفاع از پایان نامه ارشد و دکتری گروه اقتصاد

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

 دفاع از پایان نامه ارشد  

 

جلسه دفاع از پایان نامه آقای قاسم عباس نژاد (9677202) از دانشجویان کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی سهم گردشگری دریایی استان خوزستان در مقایسه با سایر استانهای ساحلی جنوب کشور" به راهنمایی دکتر یعقوب اندیش و دکتر سید مرتضی افقه و داوری دکتر عبدالمجید آهنگری و دکتر امیرحسین منتظر حجت در تاریخ چهارشنبه 19/6/99 ساعت 10صبح به صورت مجازی  برگزار می گردد.

 دفاع از پایان نامه ارشد  

جلسه دفاع از پایان نامه اقای مهرداد مهدی زاده  دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد (9677109) با عنوان "بررسی کارایی مالیات بر آلودگی آب در صنایع پتروشیمی" به راهنمایی  دکترامیرحسین منتظرحجت و دکتر مسعود خداپناه و مشاوره آقای سیدجواد آقاجری و به داوری : دکتر یعقوب اندایش و دکتر سیدامین منصوری در تاریخ دوشنبه 31 /6/99 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان دکتری  رشته اقتصاد

 

 دفاع از رساله دکتری 

- جلسه دفاع آقای صلاح ابراهیمی به شماره دانشجویی 9255560104 دانشجوی دکتری با موضوع"بررسی عوامل اقتصادی و جغرافیایی موثر بر شهرنشینی دراستان های ایران: رویکرد اقتصاد سنجی فضایی ترکیبی "

اساتید راهنما: دکتر مسعود خداپناه و دکتر منصور زراء نژاد
داوران داخلی: امیرحسین منتظرحجت و دکتر سید امین منصوری

داور خارجی: دکتر نعمت اله اکبری استاد دانشگاه اصفهان

در تاریخ دوشنبه 24 / 6/ 99 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد.

 دفاع از رساله دکتری 

2- جلسه دفاع خانم ناهید کرد زنگنه دانشجوی دکتری به شماره دانشجویی 9355560101 با موضوع" بررسی و مقایسه تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد نسبتاً بسته ایران و اقتصاد نسبتا باز ترکیه با استفاده ازروش DSGE "

اساتید راهنما: دکتر سیدعزیز آرمن و دکتر امیرحسین منتظرحجت
داوران داخلی: دکترحسن فرازمند  و  دکتراحمد صلاح منش

داور خارجی: دکتر محمدحسن فطرس استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

در تاریخ چهارشنبه 26 / 6/ 99 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد.

 دفاع از پروپوزال دکتری 

3- دفاع از پروپوزال آقای جبار عزیزیان دانشجوی دوره دکتری به شماره دانشجویی 9596204 با عنوان "بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی و روان شناختی موثربر فقر (مطالعه موردی شهرستان های اورامانات)" به راهنمایی دکتر سید مرتضی افقه و دکترحسن فرازمند و داوری دکتر یعقوب اندایش و دکتر مسعود خداپناه و دکتر سید عزیز آرمن در تاریخ یکشنبه 30/6/99 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد.

 دفاع از پروپوزال  دکتری 

4- دفاع از پروپوزال خانم سهیلا برزگر دانشجوی دوره دکتری به شماره دانشجویی 9465202 با عنوان "نقش اجزای شوک بازار سرمایه بر منتخبی از متغیرهای اقتصاد کلان" به راهنمایی دکتر امیرحسین منتظرحجت ودکتر سید عزیز آرمن  و مشاوره دکتر ابراهیم انواری و داوری دکتر منصور زراء نژاد و دکتر احمد صلاح منش و دکتر سید امین منصوری در تاریخ  شنبه  29 /6/99 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار می گردد.

در صورت تمایل به شرکت در جلسات دفاع و سمینار برای دریافت لینک ورود به مدیر گروه اقتصاد جناب اقای دکتر افقه هماهنگی کنید.

آدرس کوتاه :