کارکنان دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

 

نا م ونام خانوادگی

سمت

تلفن

تصویر

 فرشته مرادی

دبیرخانه

 

 

عاطفه عزیزی

دفتر ریاست

4400-4401

 

خدیجه بندری متصدی پژوهشی

4501

 

جوادی زاده

کارمند کتابخانه

4407

 

شجاعی

کارمند کتابخانه

4407

 

آزاده بدوی

کارپرداز

4410

 

آزاده بدوی

اموال

4410

 

داریوش حسام پور

 عامل حسابدار

4408

 

ابراهیم بنیادی

انباردار

44019

 

عیسی جعفری

مسئول مرکز کامپیوتر- پرتال

4409

 

آزاده بدوی

کارشناس مجله اقتصاد مقداری

4410

 

زهرانریموسایی

کارشناس مجله برسی های اجتماعی

4460

 

فرهادی راد

کارشناس مجله حسابداری

4500

 

 

 

 

 

گلپرست

دفتر گروه اقتصاد

4470

 

صمدی زاده

دفتر گروه مدیریت

4430

 

صمدی زاده

دفتر گروه حسابداری

4450

 

زهرا نریموسایی

دفتر گروه علوم اجتماعی

4460

 

فرنوش آصفی نژاد

دفتر گروه حقوق

4440

 

فرنوش آصفی نژاد

دفتر گروه علوم سیاسی

4440

 

 

کارشناس آموزش

 

 

 

کارشناس گروه اقتصاد

 

 

 

کارشناس گروه مدیریت

 

 

 

کارشناس گروه حسابداری

 

 

 

کارشناس گروه علوم اجتماعی

 

 

 

کارشناس گروه حقوق

 

 

 

کارشناس گروه علوم سیاسی

 

 

 

بایگان آموزش

 

 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

 

 

کارشناس امور پایان نامه

 

 

 

نامه رسان

 

 

 

نیروی خدماتی

 

 

 

نیروی خدماتی

 

 

 

نیروی خدماتی

 

 

 

نیروی خدماتی

 

 

 

نیروی خدماتی