کارکنان آموزش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

1

مرضیه فرزام نیا

 کارشناس مسئول  آموزش

4411

2

خدیجه اسفندیاری

کارشناس امور آموزش تحصیلات تکمیلی و پردیس دانشگاهی

4414

3

مهناز عذاری اهوازی

 مسئول امور پایان نامه های  تحصیلات تکمیلی

4414

4

سیما بحرینی نژاد

مسئول امور مالی دانشجویان شبانه - اپراتور و بایگان آموزش

4411

5

پوران نوذری

مسئول رشته گروه حسابداری

4413

6

لیلا مزاری

مسئول رشته گروه مدیریت 

4413

7

سحر میری

مسئول رشته گروه علوم اجتماعی

4412

8

مریم محقق

مسئول رشته گروه اقتصاد

4412

9

ثریا طالقای اصل

مسئول رشته گروه حقوق و علوم سیاسی

4413