کارکنان کتابخانه

کارکنان کتابخانه دانشکده

 

معرفی کارکنان کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز

پریسا جوادی زاده  کارشناس رشته زبان انگلیسی

 

 

 

رویا شجاع سیاهی کارشناس رشته مددکاری اجتماعی