معاون پژوهش و ارتباط با جامعه

آیکون صفحه

نام ونام خانوادگی : حسین ملتفت

مدرک تحصیلی : دکتری جامعه شناسی  گرایش تغییرات اجتماعی ، دانشگاه شیراز

تلفن تماس مستقیم: ۳۳۳۶2577(۰۶۱)

تلفن داخلی : 4403

پست الکترونیک: moltafet_h@scu.ac.ir 

مشاهده صفحه شخصی دکتر حسین ملتفت