معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر  حسین ملتفت

 

دکتری جامعه شناسی  گرایش تغییرات اجتماعی ، دانشگاه شیراز

تلفن تماس: ۳۳۳۳۱۲۱۶(۰۶۱)

پست الکترونیک: moltafet_h@scu.ac.ir 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

واحد های زیر مجموعه:
مرکز تحقیقات
مرکز کامپیوتر
امور پژوهشی تحصیلات تکمیلی