معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

آیکون صفحه

نام و نام خانوادگی : دکتر سیّد محسن آل سیّد غفور

آموزش دانشکده :  ۳۳۳۳۶۴۵۶ ۰۶۱
تلفن داخلی : 4416

پست الکترونیک: aleghafur@gmail.com