معاونین پیشین آموزشی

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رتبه علمی

از تاریخ

تا تاریخ

بهمن حاجی پور

دکتری

دانشیار

76

77

سکینه غنیمی فرد

فوق لیسانس

مربی

78

 81

عبدالرضا نواح

دکتری

دانشیار

81

83

سید علی واعظ

دکتری

دانشیار

 84

 87

محمد رمضان احمدی

دکتری

دانشیار

87

89

رشید انصارایان

دکتری

دانشیار

 89

 91

سید علی واعظ

دکتری

دانشیار

91

 93

احمد صلاح منش

دکتری

دانشیار

 93