مهندس عیسی جعفری

مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده  :

مهندس عیسی جعفری

وب سایت: essajafari.ir

نماینده پیمانکار:

سیدمحمدرضامرمضی
محل حضور :

طبقه همکف دانشکده شماره 1

 تلفن داخلی :
 این واحد دارای دو سایت کامپیوتر مجزا برای دانشجویان کارشناسی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد) (دکتری) می باشد.  تعداد کامپیوتر ها به ترتیب در سایت کامپیوترکارشناسی20دستگاه،ارشد 30 دستگاه ، دکتری 11 دستگاه . کلیه خدمات زیر توسط نماینده پیمانکار و زیر نظر مسئول واحد فناوری اطلاعات دانشکده ارائه می گردد:

1-نگهداری و سرویس رایانه ها
2-خدمات نرم افزاری ، در خواست های مربوط به اتوماسیون اداری
3-به روز رسانی پرتال دانشکده ،درخواست های مربوط به حساب کاربری  

4- ایمیل های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فناوری اطلاعات دانشکده

مرکز رایانه

اسناد
عنوان توضیح دانلود
Adobe.Flash.Player.32.0.0.101.firefox دانلود (20,312.3k)
همکاری در سایت دانلود (102.3k)
فرم سرویس از مرکز کامپیوتر دانلود (73.1k)