اخبار گروه مدیریت

اطلاعیه های مهم برنامه ریزی درسی 2-98-97 (کلاس های زیر حد نصاب و. . )

اطلاعیه های مهم برنامه ریزی درسی 2-98-97 (کلاس های زیر حد نصاب و. . )

انتصاب دکتر فرج اله رحیمی به عنوان مدیر گروه مدیریت

انتصاب دکتر فرج اله رحیمی به عنوان مدیر گروه مدیریت

انتصاب مدیر گروه

انتصاب مدیر گروه

لینک واحد های مختلف دانشکده

لینک واحد های مختلف دانشکده

برنامه درسی کارشناسی نیمسال اول 96-95

برنامه درسی کارشناسی نیمسال اول 96-95