اخبار گروه مدیریت

نیمه فعال بودن واحد های دانشگاهی در مرداد ماه

نیمه فعال بودن واحد های دانشگاهی در مرداد ماه

تاریخ امتحان دروس عمومی

تاریخ امتحان دروس عمومی

شناسه ها ی اساتید و راهنمای همانند جو

شناسه ها ی اساتید و راهنمای همانند جو

ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا (صوت جلسه 17)

ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا (صوت جلسه 17)

همایش ملی «چالش‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی» برگزار می‌شود

همایش ملی «چالش‌های یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی» برگزار می‌شود