اخبار گروه مدیریت

انتصاب مدیر گروه

انتصاب مدیر گروه

لینک واحد های مختلف دانشکده

لینک واحد های مختلف دانشکده

برنامه درسی کارشناسی نیمسال اول 96-95

برنامه درسی کارشناسی نیمسال اول 96-95

تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان گروه مدیریت

تاریخ دفاع از پایان نامه دانشجویان گروه مدیریت

نخستین همایش ملی پایداری کسب و کار 7 دی ماه 1395

نخستین همایش ملی پایداری کسب و کار 7 دی ماه 1395