گروه علوم اجتماعی

فصلنامه توسعه اجتماعی

 (توسعه نسانی سابق)

خانم نریموسائی

 تلفن داخلی 4469

پست الکترونیک مجله

 

مدیر داخلی:عزیز حزباوی

ویراستار انگلیسی: دکتر کریم لویمی مطلق

کارشناس، حروف­ نگاری و صفحه ­آرایی: زهرا نریموسائی

ناشر: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
تلفن: 06133339711

پست الکترونیکی : jhd@scu.ac.ir

آدرس وبگاه مجله: qjsd.scu.ac.ir

آدرس مجله: اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله توسعه  اجتماعی (توسعه انسانی سابق)

کدپستی 43337- 61357

فصلنامه توسعه اجتماعی

 

فصلنامه توسعه اجتماعی

(توسعه انسانی سابق)

 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر علی‏ حسین حسین‏ زاده

سردبیر: دکتر عبدالرضا نواح

هیأت تحریریه:

دکتر فرهنگ ارشاد                     استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر صمد کلانتری                      استاد گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر محمدتقی آزادارمکی            استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه تهران

دکتر جعفر هزارجریبی                 استاد گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی­ محمد قدسی             دانشیار گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر علی هاشمیان­ فر               دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر امیر ملکی                         دانشیار گروه جامعه ­شناسی دانشگاه پیام نور

دکتر سید عبدالحسین نبوی          دانشیار گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر کریم رضادوست                  دانشیار گروه جامعه‏ شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدالرضا نواح                     دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر معصومه باقری                    دانشیار گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز